7
Zizas bin ile sebant blo sekan amiopisa blo Rom
(Matiu 8.5-13)
Orait nau. Wen Zizas bin pinis yan ol dem stori po dem pipol, em bin gobaigen po Kapaniam. Wea dat seim taun i bin gad wan sekan amiopisa blo Rom uda bin gad wan sebant. Dat amiopisa bin prapa labe em ane rispekt em. Dis sebant i bin prapa sik, klosap ded. Da amiopisa i bin lisenbaut Zizas, so em bin sane sam Zuwiselda blo da taun go po Zizas. Dempla bin bege Zizas po kam ane seibe laip blo da sebant. Dempla bin bege em diskain, ‘Dis amiopisa em i prapa gudman. Yu mas elpe em bikoz em meke olkain gudting. Em labe ol Zuwispipol ane em bin bilde da zuwispreaus wea mani blo em.’
So Zizas i bin go wea dempla. Wen em bin kam klostu po da aus, da sekan amiopisa bin luk em kam ane em bin sane ol pren blo em po spik Zizas diskain ya, ‘BosLod, yu no kam po aus blo mi, bikoz ai nugud. Daswai ai no bin go lukraun po yu. Bat yu mata gibe oda ane meke sebant blo mi kamgudgen. Yu sabe ai bos, ai kare lo seimkain wase yu ane ai gad bigbos tu wea dis ami. Ai ken gibe oda po ol dem amiman blo mi ya. Ai ken spik po wan, “Yu go”, ane em go. Ai spik po nadawan, “Yu kam”, ane em kam. Ai spik sebant blo mi po meke diswan ane em pole da oda. Orait, Zizas, yu mata gibe oda nau.’
Zizas bin atzamp wen em bin lisen dis tok ane em bin sluraun po ol dem bigmob pipol uda bin pole em. Zizas bin spik diskain, ‘Ei lugaut! Ai no bin paine nobodi ya wea Izrael uda gad diskain big bilib.’ 10 Wen ol dem pren bin kambaigen po da aus blo dat amiopisa, ol bin paine da sebant i sidaun gudwan, em nomo sik.
Zizas ile boi blo widooman
11 Apta nau, Zizas bin go po wan taun, neim blo da taun i Nein. Ol dem klostuman blo Zizas ane bigmob pipol i bin go wea em tu. 12 Wen em bin kam klostu po da geit blo da taun, piunrul prosesan blo wan boi kamaut prom da taun. Dat boi i bin da wan pikinini blo wan widooman de wea da taun. I bin gad bigmob pipol wagbaut longsaid wea da widooman. 13 Wen da BosLod bin luk da widooman, em bin prapa sore po em. Em bin toknais po em, ‘Mai gel. Yu no krai.’ 14 Zizas bin go ane em bin tase dat bodi blo da boi. Den ol dem man uda bin kare da bodi i bin stap. Zizas bin spik diskain, ‘Yangboi. Ai spik yu nau, gedap.’ 15 Den da boi bin kamlaip, gedap ane em bin stat po tok. So Zizas bin teke em go po mama blo em.
16 Ebribodi bin nadakain prait, mata preize God. Dempla bin spik, ‘God kam po seibe ol pipol blo em. Prapa big spesilmesizman blo God, em ya melen wea yumpla.’ 17 Dis niuz blo Zizas bin spred ebriwea wea Zudia ane ol dem nada kantri eria.
Zizas ane Zon Baptaizman
(Matiu 11.2-19)
18 Orait nau. Ol klostuman blo Zon Baptaizman bin spik po Zon ol demting wea Zizas i bin mekem. 19 Apta nau, Zon Baptaizman bin singaut po tu klostuman blo em. Em bin sane demtu go po aske da BosLod wan kuestin.
20 Demtu bin kam po Zizas ane spik po em, ‘Zon Baptaizman bin sane mitu po aske yu, “Yu da Promiswan, da wan uda Zon bin spik i go kam a, o mipla mas lukraun po nada man?” ’
21 Dat seimtaim nau Zizas bin bizi ile plenti pipol uda gad olkain sik ane uda bin gad debolspirit. Em bin meke plenti blainman kamgud so ol ken lukgen. 22 So Zizas bin ansa demtu diskain, ‘Yutu gobaigen po Zon ane spik em wanem yutu bin luk ane lisen ya. Demwan uda bin blain i ken luk ane demwan uda bin kripol i ken wagbaut. Demwan uda bin gad skindiziz, i kamgud. Demwan uda bin dep i ken lisen ane demwan uda bin ded i gedap laipwan. Dem pipol uda nogad mani i lisen da Gudniuz blo God. 23 Ebribodi go prapa glad uda kip bilib ane nogo libe mi, nomata wanem ai mekem.’
24 Apta nau wen da tu klostuman blo Zon bin gobaik, Zizas bin spik diskain po dem bigmob pipol baut Zon, ‘Dat taim wen yupla bin go ausaid po dezetples po lisen wanem Zon bin pris, wanem yupla bin tingk yupla go luk ane lisen de? Yu tingk em wikman wase long gras, da win blou em ebriwei? 25 Wiskain man yupla bin go po luk? Yupla bin luk po man uda were plasklos a? Ol dempla uda were plasklos ol stap de wea palis blo king. 26 Orait. Yupla spik po mi nau. Wanem yupla bin go de po luk? Yupla bin go po luk spesilmesizman blo God a? Wa. Zon i spesilmesizman blo God, bat em mobig wea dem longtaim spesilmesizman blo God. 27 Da Baibol bin spik Zon Baptaizman em i spesilmesizman blo God. Ane da Baibol i spik diskain baut em:
“Ai go sane mesizman go pas, bipo da Promiswan go kam.
Em go meke da wei redi po yu po kam.”
28 ‘Ai spik yupla nau, Zon em i mobig wea eni man uda bin bon ya wea ert. Bat ol dem louklas pipol uda lisen wod blo mi ane pole da niuwei blo God wen em go ruloba ebriwan, dempla gobi mobig den Zon.’
29 Ol dem pipol uda bin lisen Zon, ane dem taksman bin gri wea Zizas, da wei blo Zon i bin da raitwei. Daswai ol bin aske Zon po baptaiz dempla. 30 Mata dem Parasi ane ol dem smatman blo dem Zuwislo no bin wande lisen o pole dat plan blo God. Dempla no bin wande go po Zon po baptaiz dempla.
31 Orait. Zizas bin kip tok po dempla, ‘Ei! Wiskain pipol yupla? Wiskain pipol yupla distaim ya nau? 32 Yupla wase smolpikinini uda sidaun wea plei eria. Ol singaut bleime wananada:
“Mipla bin plei dans miusik po yupla,
bat yupla no bin tekenotis. Yupla no bin dans.
Mipla bin sing piunrul sing po yupla,
bat yupla stil no bin tekenotis. Yupla no bin krai.”
‘Yupla ol pipol ya nau wea dis kantri, yupla wase pikinini. Yupla stil no satispai. Nomata wiswei ai go mekem, yupla go spik mi, “Yu rong.”
33 ‘Zon i bin kam gibe da mesiz blo God. Em no po dringk wain ane kaikai plentitaim. Wei blo em i bin prapa streinz, so yupla bin spik, “Em gad debolspirit insaid wea em.” 34 So nau wen ai bin kam, da Truwan blo Man, ai bin kaikai ane dringk wain ane yupla spik, “Ei luk em! Em kaikai obamak ane em i spakman. Em pren blo ol nadakain nugudman, ol sina.” 35 Yupla sabe waizwei blo God em i raitwei bikoz wen yupla luk dempla uda pole ubi blo God, dempla gad gudlaip.’
Saiman da Parasi bin inbait Zizas po kaikai
36 Orait. I bin gad wan Parasi, neim blo em Saiman. Em bin aske Zizas po kam kaikai wea aus blo em. So Zizas bin go po aus blo em ane sidaun redi po kaikai. 37 Wan oman uda bin prapa nugudoman bipo, em bin stap de wea dat taun. Em bin paindaut Zizas em i kaikai wea aus blo dat Parasi. So nau, em bin teke prapa dia sentoil wea plas stonbotol, go de po Zizas. 38 Em bin kam insaid dat aus ane em bin nildaun longsaid wea Zizas, klostu wea put blo Zizas. Den em bin base bigkrai. Wen tia blo em bin wete put blo Zizas, em bin waipe dem tia wea eya blo em. Den em bin kise put blo Zizas ane em bin kapsaid sentoil wea put blo Zizas po ona em.
39 Wen dat Parasi uda i bin inbait Zizas po kam aus blo em bin luk wanem dat oman bin mekem, em tingk diskain nau, ‘Ei! Ip dis man em prapa spesilmesizman blo God em spostu sabe dis oman i prapa nugudoman ane em no lau po tase em.’
40 Zizas bin tok po da Parasi, ‘Saiman. Ai gad samting po spik yu.’
So Saiman bin ansa em baigen, ‘Tisa, yu mata spik mi.’
41 Den Zizas bin spik diskain po em, ‘Tu man bin oue mani po da baingkmaniza. Wan man bin oue em 500 silba koin. Nadawan bin oue em 50 silba koin. Pas man bin oue em tentaim mo wea da nadawan. 42 Bat demtu nogad mani po pei em baik. So da baingkmaniza bin prapa sore po demtu. Den em bin spik po demtu, “I orait. Mata libem. No nid po pei mi baik.” ’ Zizas kip spik, ‘Uda yu tingk go labe da baingkmaniza mo?’
43 Saiman bin ansa em, ‘Ai tingk da wan uda gad mobig det.’
Zizas spik baik po em, ‘Wa, de nau. Yu rait.’ 44 Den em bin sluraun po da oman, bat em kip spik po Saiman, ‘Yu luk dis oman, wanem em bin mekem. Ai bin kam insaid aus blo yu bat yu no bin gibe mi wata po wase put blo mi. Bat dis oman ya bin wase put blo mi wea tia blo em ane em bin draiem wea eya blo em. 45 Yu no iben bin kise mi. Bat prom dat taim ai bin sidaun ya, dis oman ya no bin stap prom kise put blo mi. 46 Yu no bin gibe mi oliboil po rabem wea ed blo mi, bat dis oman ya, em bin kapsaid prapa dia sentoil wea put blo mi.
47 ‘Ai spik yu nau, nomata em bin gad prapa plenti nugudwei, ai bin pinis tekemaut sin blo em. Daswai em gad biglab po mi. Bat demwan uda nogad plenti sin po tekemaut, yupla sabe, demwan nogo labe God mas.’ 48 Den Zizas bin spik po dat oman, ‘Ai tekemaut ol nugudwei blo yu.’
49 Ol dem nada gest bin tok po wananada. ‘Ei! Uda dis man ya uda tekemaut sin?’
50 Den Zizas bin kip spik po da oman, ‘Bilib blo yu bin seibe yu. Mata go wea pis.’