Ngidh Yesu Kerison Poeybayzi Woenab Bangal Yakanurayg
21Ngaw kazi, ngi koey puridharalnga bangal Yesu Kerison kozan ngibiya muynu mepa a nuy ngibiya kalmel. Ngi matha puzidha. 2Ngaru mina ngurpay ayimpa, ngath ngin midh ngurpadhin koeygarsar mabaygaw parunu. Ngidh ngurpamoeyn mabaygal mina kapu akasizimayl. Thana bangal koesimoene maygi ya, wara mabaygal ngurpamoeyn senabi mina ya. 3Koey puridharalnga pa zilaypa ngoedhe mina koewbu garkaz Yesu Kerison, ngi ngaru ngoeymuniya kalmel. Akaginga zageth aymoedha kasa midh thana gegeyadh. 4Ngi ngoedhe Awgadhaw koewbu mabayg, a koewbu mabaygan ngaru nungu kuyku mabaygaw ubilnga ayman, nubepa wara pasiw zagethoepa aymoeypa lawnga, a nungu geth ubilmaypa aymoeypa lawnga.
5A matha kedha ngidh aymoeypa zapul koey wamen ngoedhe koey tharil mabayg midh nanga. Nuydh ngaru balbayginga pungaypa kurusipa nuydh gasaman nungu modhabiya mina za. 6A matha kedha koey ayngu garkaz, ayboewdhaw thonara nanga nuydh nungu modhabiya kulay gasaman.
7Ngidh ngaru koeyma ngoenanu manin itha ngaw yaday, a Awgadhan bangal ngin ibupuydhane, muynu ngidh imane ngaru. 8Timothi, ngaw kazi, ngay Pawlo ngibepa yadu umepa kedha, ngoenanu manin Yesu Keriso, nuyn Thathin kadaypa manin moeram gudangu, nuy ngapa Dhawithan buwayngu. Wa, senabi kapu yangu wakay, ngath mura thonara yadu poelgaypa mabaygoepa. 9Kedha zoenguz ngath gegeyadh gasamarngu a ngoena kunumay lagoenu thayarngu ngoedhe ngay koey kawragil mabayg nge, kuyk ngay maw sirngu Awgadhoepa nungu ya yadu palgarngu. Thana ngoena mina gethan gasamarngu, kasa kedha thanamulpa nungu yoepa idimoeypa koey zageth, na koey ridhanga kaday sipa.
10Ngay kedha zoengu mura zangu geth wanaydhin a nabi gegeyadh ngath gasaman, Awgadhaw yangukudu ngaru yadu palgan. Kalanu nungu adhapa thamayzi mabaygal ngaru in kapu yoepa kawra bal thayan a karngemin. Thana gasaman Yesun mina za, nuydh gudaz puydhan thanamun; thana bangal kalmel nubiya nungu poerapoeranu ingaru ingaru. 11Ina mina yangukudu kedha, ngalpan igililnga ngaru sakariya thayan lak kulay igililmayngu; ngalpa bangal ngoedhe maygumal nge sethabi wati zoepa. Ngalpan kulba igililmayl ngaru umapa wayan, ngoedhe ngalpa Yesuniya kalmel sathawropa; ngalpa ngaru nubiya kalmel. A ngalpa lak nubiya kalmel mari doegamoenu niparu bangal.
12Ngalpa nanga nungu ubilnga ayman ina apal,
ngalpa mag ngoena kikir gasampa nubiya kalmel,
nuydh midh nanga kikir gasamadhin ngalpalpa.
Wagel kay ngalpa mina zageth aymoene nubiya amadhan.
Ngalpa nanga nungungu ubigasimoeyn
nuydh bangal lak ubigasine ngalpalngu.
13Ngalpa nanga kapu akasiginga nubepa,
adhapa ruwamoeyn nungu yabugudangu,
nuy lawnga,
nungu mab ngaru balbayginga,
nuydh koey zageth nungungu lawnga maypa. Timothi
Zagethaw Mabayg Awgadhaw Imaypa Balbayginga
14Ngidh nginu mabaygal koeyma ngulayg paliz thabi zapungu, a ngidh puridharalnga muliz thanamulpa kedha, mura moegithap yoepa ya silamaypa lawnga. Kedha pawan adhapa ngur mathampa, nuyn kay mabayg ibuypuydhayginga. Mabaygal na kurusipagemipa kedha yoepa thana kasa thanamun igililnga idiman. 15Kedha lawnga, ngi ngaru koeyma nuthiz. Nginu zageth ngaru Awgadhaw purkapa balbayginga, ngi azirginga, ngaru balbayginga oengaypa nungu mina ya.
16Ngoelkay yayab oesig, thana kasa koey ya umamoeypa, thana ngoedhe Awgadhagi mabaygal, a thana kasa sig thamaypa mabaygal mina Awgadhoengu. 17Thanamun ngurpay ngoedhe bolidh yayamipa muya, lawnga mabaygaw wati badh midh nanga muy lagoepa. Aymenayus a Piletus palay kedha ngoedhal mabayg. Palay mabaygaw adhapa ruwamay mabayg. 18Minguz kedha, palay palamun kusayg adhapa ruwamaman, a matha kedha palamun wati ngurpay na wara mabaygaw kapu akasin idimiz. Palay kedha, Yesun kaday thoeray zageth na kedha kuniya. Mabaygaw gamu gud pudhiz, a mura ngalpan gamul kayib sakariya thoeyamoeyn muwasin, Yesu midh nanga.
19Lawnga Awgadhaw koey ridha kuyk koey ridhanga sipa a nabiya Minar Poelayzinga kedha, “Awgadh ngulayg nungu mina mabaygal ngaya.” a wara poelayzinga kedha, “Mura setha ngaya nanga kedha umamoeypu, ‘Ngay Awgadhaw mabayg.’ thana ngaru adhapa parul thayamoeyn wati doegamoengu.” Timothi
Ngidh Koeyma Gud Ayimpa Wati Zoengu
20Awgadhaw buwaynu mabayg mina koeygarsar; wara mabaygaw igililnga ngoedhe koethil aygudaw rugal, koey thapa aygudoepa, a wara mura goeygi aygudaw rugal. 21Mabayg nga nanga pudu, mabayg mura thabi wati zoengu, nuy ngoedhe Awgadhaw zagethaw rug, mina zagethoepa matha ngoedhagidh, Kuykulmay ubilnga nanga midh aymoeypa. 22Ngidh koeyma giyaw woengaypa wati ubilmayngu, ngi na kayn mabayg ngi koeyma nuthepa mina pawapa, mina yoepathaman, mam, a gabu ngoenakap, kalmel ngaya mina ngoenakap Kuykulmaypa yoewdhemipa thanamulpa ibupuydhaypa.
23Rimarim ya pathridhay oesig, senabi kalanu thabukir. 24Awgadhaw zagethaw mabaygoepa thabukiripa lawnga, nungu ngoenakap ngaru koeyma mulupa mura mabaygoepa. Nungu ngurpay ngaru balbayginga a wati ngoenakapoeginga.
25Mabaygal ngaya nanga gud mathampa nungu ngurpan, nuydh ngaru koey gabudhan ngurpay ayimpa thanamulpa. Awgadhan sike thana gud mathamayzi mabaygal bangal ibupudhamoeyne a thana kalanu buwayl thayamine, a yoelpamoeyne mina ngulaygoepa. 26Kalanu thanamuniya wakay thoemamay mangedhe adhapa zilmemine Sathanan poethingu. A nuydh thana lak yoelpayginga nungu wati ubilmaypa aymaypa. Timothi,