Yawo Thuriz
161Wara kapu akasiw yoepkaz nel Poebe, na bangal sepa ngithamulpa. Na yoewthanu zagethan meparu war goegathanu, Senkoeray. 2Ngay ngithamulpa muliz, muya thayan a ibupuydhan nan, nanu ubi midh nanga ngithamulngu, na Kerison zagethaw mabayg. Mabaygan mina pawa ayman Awgadhaw zagethaw mabaygoepa, nadh koey ibupuydhay ayman koeyma mabaygoepa, a ngay wara.
3Gud woeydhiz Prisila a Akwila, palay ngaw mina zagethaw igalayg, Yesu Kerisoniya kalmel. 4Palay koey akal zageth ayman, ngoena kaludhan ngaw igililnga. Matha ngayapa lawnga palamun ibupuydhay, mura wara goegathaw mabaygal eso poeyban palamulpa. 5A lak kedha gud woeydhiz mura ekalasiya garwoeydhamipu palamun lagoenu, a gud woeydhiz ngaw mina igalayg Epanitas, nuy koeykoeyne mabayg garthi thayadhin Kerisolpa muynu koey goegath Aysa. 6A lak gud woeydhiz Mariya na koeyma zagethan mepa ngithamulpa.
7Gud woeydhiz Andronikas a Zaniyas ngaw buway mabayg, ngawal kulay dhoerdhimay lagoenu thayadhin ngaybiya kalmel; palay mina apostol, koey zagethalgal, a palay Kerison niyay kazi aymoedhin kulay, ngay wagel kay. 8Lak gud woeydhiz Ampoeliyatas, ngaw mina igalayg Awgadhaw mamoenu muynu. 9Gud woeydhiz Urbanas, nuy lak Kerison zagethaw mabayg, a wara Stakas ngaw mina igalayg. 10Gud woeydhiz Apeles, nungu nuthan koeyza Kerison ubilmaynu a nungu ngara pudhamayl balbayginga. A gud woeydhiz setha ngaya Aristobolisan lagoenu.
11Gud woeydhiz Erodhiyan ngaw buway mabayg. A gud woeydhiz mabaygal ngaya nanga Kerison mabaygal Nasison lagoenu. 12Gud woeydhiz Toeraypana a Toeraypasa sepal koey zagethal yoepkaz Kuykulmay zagethoepa. A wara yoepkaz gud woeydhiz ngaw mina igalayg Persis nanu zageth lak mina zageth Kuykulmaypa.
13Gud woeydhiz Rupoes*Mabayg nel Rupoes wara Mareko 15:21 geth tidi. nuy Awgadhaw adhapa thamayzinga, a nungu apu na ngayapa lak apu aymaydhin wara. 14Gud woeydhiz Asinkoeritus, Pelegan, Ermez, Patrobas, a Ermaz a dhuray tukuypal thanamuniya.
15Gud woeydhiz Pilologas, Zuliya, Nereyus a nungu babath, a Olimpas a mura Kerison mabaygal thanamuniya kalmel. 16Gud woeydhiz mura kidhakidhan yaynoenab, gud thapaman mura mabaygal Awgadhaw mamoenu. Mura Yesu Kerison ekalasiyal ngithamulpa gud woeydhiz.
Moeygapa Ngurpay Romaniw Mabaygoepa
17Tukuypal, ngay ngithamulpa koeyma muliz kedha, ngitha koeyma giya woengaypa wati ngurpay mabaygoengu mangayle a dhadh palamayle ngithamuniya, a sirisiringu oerayle ngithamun yabugud, kedha lawnga ngithamun ngurpay midh nanga. Ngitha thanamulngu adhapa thamemin. 18Kedha mabaygal Kerison zageth aymayginga, nuy ngalpan Kuykulnga. Thana thanamun geth ubilmayl aymoeypa. Thana ngulayg goegadh thigiw mabaygaw wakay thoemamay adhapa ruwaman mina doegamoengu. Kasa gimiya nanga thanamun mina kapu yangukudu, ngoedhe thawmanin, mabaygal ngaya thanamulpa kurusipagemipa.
19Mura mabaygal karngemidhin kedha ngitha koey koerngayl mabaygal, na za ngayapa koey ikalnga, kasa kay kedha ngaw ubi ngithamulpa kedha, ngitha koey ngulaygal mina za midh nanga, a ngitha gud ayimpa mura wati zoengu. 20Nuy pawdhaw Awgadhan sobaginga Sathanan mulupa thayan almathaman ngithamun ngaranu apal, a Yesu Kerison sib wanan ngaru ngithamuniya kalmel.
21Timothi nuy Awgadhaw zagethaw mabayg ngaybiya amadhan, nuydh mina pawa wayan ngithamulpa, a matha kedha ngaw buway Lusiyus, Zasin, a Sosipata thana lak mina pawa wayan ngithamulpa. 22Ngay Tertiyas, Pawlan thusiw poelay mabayg nabi thusipa, ngay gud woeydhiz ngithamulpa Kuykulmay mamoenu.
23Gayas nuy kow lagaw thathi, ngay Pawlo ngalaga nanga nipa, a mura ekalesiyal ngalaga garwoeydhamoeypu, ngoey mina pawa wayan ngithamulpa. Wara gud woeydhayzi ipal Erastoes nuy goegathaw zagethaw kuyk bokadhzangu doegam a ngalpan tukuyap Koewatras.Dhuray kulkubaw minar peolayzimayl, thana wara basalmayl kedha 24 (Yesu Kerison mina za ngithamuniya kalmel. Eso.)
Thawmanin Awgadh
25Ngath ngaru ngitha mura woenamoeyn Nubepa nga nanga mina giya woengay mabayg. Nuydh ngithamun igililmayl bangal ridh palimoeyn, yabugud senabi mina yangu wakay ngath midh na yadu palgar, matha kedha Yesu Keriso yadu palgan. Thabi mina zapul kulkubaw gumi zapul thana 26kayib kakal yakaman a mabaygal ngulayg palimoeyn mura koey goegathiya. Mura kulba minar poelayzimyl, maygi peropethaw. Thana kayib yadu palgamoeyn, kuyk Awgadhaw yangukudu ya padhamaginga ngaru, ngaru, a mabaygal ngaru karngemin. 27Matha nuy koey kuthinaw Awgadh. Nungu mina a poerapar ngaru a ngaru, yabugud Yesu Keriso.

*16:13: Mabayg nel Rupoes wara Mareko 15:21 geth tidi.

16:23: Dhuray kulkubaw minar peolayzimayl, thana wara basalmayl kedha 24 (Yesu Kerison mina za ngithamuniya kalmel. Eso.)