Yoepkaz Mayk Nga Nanga Koeyma Yoewdhepu Zoeyzi Noeydhay Mabaygoepa
181Kalanu Yesu Adha min tidadhin nungu niyay kazipa thanamulpa ngurpaypa kedha, thana ngaru thoeythu pagemipu mura thonara gamu kawbasiginga. 2Nuy kedha, “Wara goegathoenu zoeyzinoeydhay mabayg niparuy. Nuy Apasigig Awgadhoepa, Awgadhoengu Akagig a nungu mabaygoepa koerkak badhoeginga. 3Senabi goegathoenu meparu urapun yoepkaz mayk, na mura thonara ngapa nubepa, nanu mapunga nadh oengaypu nubepa nabepa ibupuydhaypa. Na mura thonara kedha umepu, ‘Ngoezu wati igalayg mura thonara ngoezu doegam gegeyadh madhin.’
4“Kasa thonarpa nanga nuy ubig Asidhin nanungu ibupuydhayle, kurusipa nuy muynu kedha muliz, ‘Nag! In nubi yoepkaz mura thonara ngapa ngayapa. Ngay Awgadhoegi mabayg a matha kedha ngay mabaygoepa nagayginga, 5kasa kay kedha, nubi yoepkaz mayk mura thonara ngapa ulaypu ngayapa; ngath nanga nan ibupuydhayginga ngath bangal ngoenapudhay gasamayginga. Ngath ngaru nanu doegam balbayg palan, ngawngu gamungu kawbasile.’”
6Kalanu Kuykulnga kedha mulaydhin thanamulpa niyay kazipa, “Ngoenanu manin nungu wati zoeyzi noeydhay mabaygaw yangukudupa. Kurusipa nuydh ibupuydhay Ayman. 7A Awgadh midh, nuydh ngaru balbayginga Ayman nungu Adhapa thamayzi mabaygoepa, setha ngaya nanga nubepa yoewdhemipu goeyginu a kubilunu. Nubepa thanamulpa Adhapa imaypa lawnga. 8Nuy mina nagepa kedha, kedha mabaygaw doegam ngaru balbay tidan. Kasa kay kedha Mabaygaw Kazi bangal ngapa wara goeyginu midh, nuydh iman kapu Akasiw mabaygal itha Apal A?”
Yesu Nuydh Thonar Tidadhin Parasayalayg a Bokadhzoengu Garwoeydhamay Mabayg, Palamun Igililnga Sakar Pudhadhin
9Dhuray mabaygal senabi lagoenu thanamun noegaypa thana balbayginga. Thana ngulayg wara mabaygiya mulupa noegaypa. Yesu nuydh thanamun igililmayl thonar tidadhin kedha, 10“Wara goeyginu, ukasar mabayg uzarmoedhin ngapa yaynanab koey yoewthoepa thoeythu poegaypa, wara parasayalayg a wara bokadhzoengu garwoeydhamay mabayg.
11“Nuy parasayoelayg kadayn thoeythyu poegay, a nuy kasa nungungu yakamay Awgadhoepa kedha, ‘Awgadh ngay ngibepa eso poeybiz kedha, ngay kedha lawnga wara mabaygal midh nanga; ngay sagul poelay mabayg lawnga, mabayg gegeyadh mayginga, a ngath wara mabaygaw ipi yoelpayginga; ngay kedha lawnga kedha bokadhzoengu garwoeydhamay mabayg midh pinungap. 12Mura woekiya ngay Aygudagoesipu ukasar thonaralnga ngaw Apasin ngibepa, a ngath ngibepa mura ngaw gasamayzi zoengu moegina moegina pathaypu, mura ten zapul nanga urapun ngaru ngibepa.’
13“Nuy gar bokadhzoeng garwoeydhamay mabayg koeysigal thoeythu poegay, matha kedha nuydh paru gima thoeyayginga daparpa, a nungu wati wakasin nuy kabu mathamay a Awgadhoepa yoewdhaydhin kedha, ‘Ngaw koerkak badh, ngay mina wati pawa mabayg, ngibepa ngaw wati pawapa noegaypa lawnga, balbay tidar ngoena.’”
14Wa, Yesu lak mulaydhin, “Ngay ngithamulpa kedha, in bokadhzoengu mabayg balbayginga kuniya tidaydhin, nungu lagoepa, nuy Awgadhaw purkapa matha ngoedhagidh, a in lawnga parasayoelayg, nuy gegeyadh Awgadhoepa. Ngaya nanga koey zapul Aymoeypa thanamun geth kadaypa thamemipa, thana bangal mulupa thayamoeyne. a ngaya nanga Apa pudhemipa, thana bangal mina koey gimal gasamoene.”
Yesu Woenab Poeybadhin Moegina Kazipa
15Thana mabaygal mapethal mamayidhin Yesulpa, nubepa nungu gethapa gimal kabuthapa thanamuniya. Thana niyay kazil nanga imadhin thana lawnga mamayidhin mabaygal. 16Kasa Yesu thuremidhin mura mapethal nubepa, a kedha mulaydhin, “Ngitha lawnga maygi sethabi moegina kazil, kasa wanamay thana ngapa ngayapa. Minguz kedha, Awgadhaw Basalaya kedha ngoedhal moegina kazipa, buth pathayzinga, thanamulpa niyay lag. 17Ngoenanumanin kedha, ngunu nanga ubi senabi mina niyay lag gasaman Awgadhaw, nuy ngaru wara zaginga, moegina mapeth midh nanga. Kedha na lawnga, ngibepa muya yoewthaypa lawnga.”
18Wara Yoewdhayalgaw kuyku mabayg yapu poeybaydhin Yesulpa kedha, “Mina ngurpay mabayg, ngath bangal mi mina zageth Aymoeyne mina igililmaypa gasamoeypa ngayapa?”
19Yesu kedha kuniya mulaydhin nubepa, “Ngidh mipa ngoena kedha thoeraypa ngay mina mabayg? Wara urapun mina mabaygoeginga, matha Awgadh kedha. 20Ngidh ngulayg nungu ten sabingu A? Mabaygiya puru Aymayg, za puru Aymayg, ngidh woeydhayg wara mabagiya, a ngidh koeyma Apasin nginu Apu a nginu thathi.”
21Wa, nuy kuyku mabayg kedha kuniya mulaydhin, “Ngath mura thabi zapul Aymoeyrngu ngaw yatha pathayngu thonarngu ngapa kurusipa kayib.”
22Yesu na karngemidhin senawbi ya, nuy nubepa mulaydhin kedha, “Matha urapun za ngidh Aymoeyginga. Matha ngoedhagidh kedha ngidh yoewdhamoeyne bangal mura nginu zapul bokadhzapupa; a sethabi bokadhzapul dhadhiya mamayine Aygi zagi mabaygoepa. a nginu bangal matha ngoedhagidh gimal daparoenu, kow kalanu ngi Asir ngaybiya.”
23Nuydh na karngemidhin nanga nungu ngoenakap koey mapunga, kedha zoenguz kedha nuy koey Aydeg zapulayg.
24Yesu imadhin nanga nungu ngoenakap mapu, a mulaydhin nubepa, “Mabayg nanga koey rugalayg nubepa moegina zageth lawnga Awgadhaw Basalayoepa muya uthaypa. 25Wa, mabayg nga koey rugalayg nanga, nubepa muya uthaypa Awgadhaw Basalayoepa koey zageth. Koey uruy kameloepa matha ngoedhagidh sapur kimusaw kuykuyaya uthaypa.”
26Mabaygan ngadh nungu ya karngemidhin, thana nubepa yapupoeybemidhin, “Kedha na nanga, mura mabaygoepa sike koey zageth mina igililmaypa gasamaypa.”
27Yesu kuniya mulaydhin thanamulpa kedha, “Miza nanga mabaygoepa koey zageth Aymoeypa, Awgadhan ngulayg Ayman.”
28Kalanu Petheru mulaydhin, “Nagemiw, ngoey mura geth wanemidhin ngoeymun lagoengu, a ngibiya Asimoeydhin, ngoey midh?”
29Wa, Yesu kedha mulaydhin thanamulpa, “Ngay mina ya muliz ngithamulpa mura; ngadh lag wanan, ipi, lawnga tukuypal, Apu-thathi, a kazil, kuyk thanamun ubi thana Awgadhaw basalaya Ayman, 30thanamun kozan ngaru koeyza gasaman kayib thana midh guythuyan, a thanamun bangal ngaru igililnga kalaw goeyginu.”
Yesu Lak Yadu Palgadhin Nungu Kikir a Um
31Kalanu Yesu Adhapa yoelpamoeyn nungu twoeylop niyay kazil, a nuydh wakay mamayin thana, “Kurusipagemiw, ngitha mura ngulaygal kedha, ngalpa ladhun Yoerusalemoepa. Wa, gasaman nanga ngitha bangal imane, mura setha kulay peropethaw minar palayzimayl ngaru bangal kuyku nidhamoeyne, Mabaygaw Kazi midh bangal nanga. 32Nuyn bangal wara goegathaw mabaygoepa manine, a thana bangal nuyn giwn mayparuy, a egi paraypu, a mosan tidaypu. 33Thana nuyn poelngipu a umamathaman. Thoeri goeygiw koeliya nanga nuy bangal kaday tharidhe igililnga.”
34Thana niyay kazin wara nungu ya gasamoeyginga, thana Aykap senabi yangukudu imayginga, koerawaygal nuy na midh umay.
Wara Maygum Nuy Yabugudoenu Pasinu Zapa Yoewdhepu, Yesun Nuyn Balbay Tidadhin
35Yesu a nungu niyay kazil thanamun mab woelmay Amadhan Zerikopa. Wara maygum nuy yabugudanu pasinu nir, zapa yoewdhay nungu gamupa matha ngoedhagidhoepa. 36Nuy na karngemin kedha koeygarsar mabaygaw mab nubiya Amadhan woelmay, nuy mabaygoepa yapu poeybiz, “Ina za miyay.” 37Thana nubepa kedha mulemidhin, “Yesu Nazarethoelayg in ulaypa.” 38Nuy gima gudiya wal miyaydhin kedha, “Yesu, Dhawithan kazi, ngoena gar sib wanar?”
39Mabaygan Yesuniya kulay tadir, koey dharadh mulemin maygumoepa kedha, “Yagi Asir.” Kasa kay kedha nuy maygum lak koey gimiya wal miziz, “Dhawithan kazi ngoena gar ibupuydhar?”
40Yesun mab panidhan, a nuy muliz, “Sena maygum ngapa mariw ngayapa Amadhan.” 41Kalanu Yesu yapu poeyban nuyn, “Nginu ubi midh, ngath kay miza Ayimpa ngibepa?”
Nuy kuniya mulaydhin, “Kuykulnga, Ngaw ubi ngath lak ngaw purkaw buya kuniya gasaman.”
42Yesu nubepa muliz, “Ngidh kuniya gasamar nginu purkaw buya, kuyk nginu mina yoepathaman.”
43Mina senabi thonara nuy balbayg Asidhin, nuy balbayginga nagaydhin, kalanu nuy Yesuniya wagel Asidhin, thawmadhin Awgadh. Mura nanga mabaygal nuyn imadhin thana lak thawmadhin Awgadh.