Yesun Ridh Poelayzi Yangukudul Mura Nungu Kurusipagayzi Mabaygoepa
121Senabi thonara mabayg buthudh koeygarsar ngapa Yesulpa. Thanamulpa maboepa gegeyadh woerginopa tadir. Yesu kulay nungu niyay kazipa ngurpay Ayman kedha, yadu thuriz, “Ngitha kulay poeypiyam, parasayalgal koey gamu dhoebu yoeruylgal, kasa mamuy goengaw oengemipa. 2Kasa kay kedha setha mi wati pawal nanga Abayzimayl imayginga, mura muy wati pawal nanga thana bangal kakal Aymoeyne. 3Kasa midh, ngi inura yadu umepa nginu ya bangal gasaman goeygiw buyanu. Kasa ngi midh koey muynu yadu umepa nginu ya bangal karngemin kedha, mabayg thodhanu wal mepa. 4Ngaw igalgal ngay ngithamulpa kedha muliz, ngitha Akan maygi gamun ngadh umamathampa, nubepa kalanu zapa wara Aymoeypa lawnga.
5“Ngay ngithamulpa yadu poelgaypa Akal mabayg nga nanga; matha nuy urapun kupaylnga gamu uma mathaman a mari genapa thayan. Ngayapa mina yoepathamaw, matha nuy urapun kedha Akalnga, nubepa Apasimaw. 6Awgadhaw danalpoethay mura mabaygoepa, matha kedha ngidh payb moegina uruyl yoewdhan ukasar moegina bokadhzoepa, modhab koey Apal kasa kay kedha Awgadhoengu yakanurayginga urapun kedha moegina uruy. 7A nungu danal pathan mura ngalpalpa kedha ngoedhalnga, kedha zoenguz kedha nginu kuyku yalbupal nanga, nuy mura ngulayg, nubepa mura kakal. Akaginga, nungu mam a ubilnga mabaygoepa koeyza kedha moegina uruyaya lak gimal.”
8“Wa, ngay lak ngithamulpa ya muliz kedha, Mabayg nga ngulayg nuy mabaygaw parunu yadu umepa kedha, nuy ngaw mabayg, wa mabaygaw kazin bangal nubepa lak kedha Aymoeyne mura Awgadhaw Angelaw parunu, senabi goeyginu. 9A mabayg ngadh nanga ngoena Adhapa yawaypa mabaygaw parunu, wa Mabaygaw Kazin lak kedha bangal Adhapa imane Awgadhaw Angelaw parunu. 10Mabayg nga gegeyadh yadu umepa ngoena Mabaygaw Kaziya, wa Awgadhan ngulayg nubepa guythuyan sena nungu gegeyadh, kasa kay kedha ngadh nanga Maygi Mari mogo pugan, lawnga nubepa kedha gegeyadhoepa pa woeyaypa lawnga.
11“Wagel bangal thana yoewthaw kuyku mabaygal kasa kobegadh ngitha mamayine thanamun yoewthoepa a ngitha bangal kotoepa gasamoeyne thanamun kupay mabaygiya parunu. Wagel kay bangal nubi za, ngitha koeyma wakay thoemamayg kedha, ngithamun kuniya midh ngithamulpa kaludhaypa. 12Maygi Mari bangal senabi thonara kalmel, a nuydh bangal ngitha yangukudun ngurpamoeypu sethabi thonara a ngithamun balbaygi yaday midh nanga kuniya kupay mabaygoepa.”
Kunubur Aypa Zoepa Lawnga, Nubi Apaw Goewaw Gugu Ubidh Thoeyayzinga
13Mabayg mina koey garsar; urapun mabayg thanamulngu nuy ngapa Yesulpa muliz kedha, “Ngurpay mabayg, ngaw tukuypan ngayapa dhadh mayginga ngaw thathiw wanayzinga Aykuyk. Ngi gar bangal nubepa muledhe?” 14Yesu nubepa kedha muliz, “Kame, sena ngaw kupay lawnga, ngipen zoepa dhadhiya dhadh maypa.”
15Nuy kalanu mura mabaygoepa mulaydhin kedha, “Koey poeypiyam bangal, kunubur oesig Ayngu zoengu, setha mabaygaw mina igililmay zapul lawnga, nuy mi koey Aydeg zapulayg nanga in Apal.”
16Kalanu Yesu thanamulpa Adha min tidar kedha, “Wara mabayg nuy koey Aydeg zapulayg, nungu Apawlagoenu Ay mina koey goesar. 17Nubiya muynu nuy wakay thamamaynu kedha, ‘Garwoeydhamoeyzi Ayde mina koey garsar. Ngaw sawalagal matha ngoedhagidh lawnga bupa woerdhaypa, ngath bangal miza Aymoene?’ 18Nuy kedha wakay thamamayidhin, ‘Wa, ngath bangal mulupa idimoeyne sawalagal, kalanu bangal ngath koey zapul moeydhamoeyne, ngayapa buthalnga ngaw kun a mura zoepa bupaw woerdhaypa. 19Kalanu ngay ngayapa muliz kedha, kapu woenab itha mura ngaw kapu zapul mura koey goersar wathaw igililmaypa. Ngay sike bangal matha ngoena pudhedhe; ngay kay mina koeyma Aydu purathipa a kay koeyma nguken wanepa.’
20“Kasa kay kedha senabi kubilu Awgadh mulaydhin nubepa kedha, ‘Ngi matha ngoedhagidh lawnga. Ngi kasa matha ngi ngibepa, kaybaw kubilu ngath kay nginu igililnga maypa. Kalanu itha thabi zapul ngadh gasamoeyne, nginu kudun mamayidhin?’” 21Kalanu Yesu kedha mulaydhin, “Ina bangal kedha gegeyadh nanga, mabayg matha ngoedhagidh lawnga nuy nubepa nubiya muynu, kasa kay kedha nungu rugal kasa moenarimayl Awgadhaw doegamoenu.”
Koeyma Wakay Thoemamayg Nubi Apaw Goewaw Zoepa, Aypa Zoepa
22Yesu nuy muliz nungu niyay kazipa, “Wa, nuy matha nungu maythapa wakay thoeyaydhin. Ngitha koeyma wakay thoemamayg ngithamun Aypa lak ngitha igililmayl, a ngithamun gamu ubamay rugal. 23Ngithamun igililmayl ngaru mina zapul, a ngithamun Aydel kasa ngoelkay zapul. Ngithamun gamul lak kedha mina zapul, a rugal kasa thawpay thonarpa.
24“Matha kedha ngitha uruyl imiz, kuwal, thana nagu uthuyginga a Aygud gasaman. Thana sawalagoegigal thanamun Aypa garwoeydhamoeypa, kasa kay kedha Awgadhan Aydu poeybepa thana, a ngitha nanga mabaygal, Awgadhoepa Adhapudhay mamalmayl uruyiya. 25Koey zageth ngidh moegina kuykuthal palan nginu igililnga, kasa midh ngidh koeyma wakay thoemamipa. 26Ngi nanga koey kuthuka kedha moegina zagethoepa nanga, ngidh kay midh paru koeyma ngoenanu maypa nginu mura igililmay sakarpa? 27Nginu dhoemawakupa lak kedha; nagemiw thana setha bupaw poelawal, thana zageth Aymayginga, doemawakul Aymayginga thanamulpa, ngay ngithamulpa kedha muliz, thana ploewal Adhapudhay rugalgal Solomon midh nanga, nuy Adhapudhay kuykulnga.
28“Matha Awgadhaw zageth kedha, nuydh bupaw poelawal kapu ngadh poelaypa, setha thawpay thonaraw zapul. Kayib thana kapu ngoedhalmayl, bathaynga nanga thana kay Asimoeyn a muypu noegidhan. Nuydh ngaru ngin rugan ubampa nginu kapu Akasin midh paru kuthuka? 29-30Koeyma ngoenanu maygi kedha, nginu Aypa ngukipa. Inuraw mabaygaw pawa kedha, thana koeyma ngoenanumaypa sethabi zapa. Ngitha kedha maygi. Maythaw doegampa ngoenanu maygi, kuyk nginu Daparaw Thathi ngulayg kedha nginu gamupa za miyay matha ngoedhagidh. 31Mamu ngidh ngoenanu manin kuykulmay zageth, a mura nungu ubilmayl; a nuydh kay nginu ubilnga Ayman mura, sena nungu kozan ngibepa.
Ngithamun Koey Garsar Mina Za Gimal Dapara
32“Ngitha ngaw gamu puziw mabaygal, ngitha koey bibiril mabaygal lawnga, ngoedhe kedha moegina mamuy kubi. Akan maygi, kuyk ngithamun Thathiw ubilnga kedha nuydh ngithamulpa bangal manine mina zageth nungu Basalayanu muynu. 33Ngoenanu maygi ngithamun rugal itha Apal. Ngidh mamu sakariya bokadhzapupa, nginu rugal. Kalanu ngidh sethabi gasamayzi bokadhzapul poeybamoeyn Aygi zagi mabaygoepa. Kalanu ngithamun bokadhzoengu yanal itha Apal lawnga. Thana matha ngoedhagidh gimal idimaygi zapul ngalaga nanga, puru mabaygoeginga, a matha kedha moegina uruyginga idimaypa. 34Ngalaga nanga nginu kapu ubil za, nginu ngoenakap ngaru sin mepa, a zagethal lak kedha thimedhalnga.
35“Ngitha ngaru buth poethayzimayl mura thonara, ngithamun rugaw ubamoeypa zagethoepa Aymaypa, a ngithamun thungiyal ngaru siyamaypa. 36-37Ngitha ngoedhe kedha nge, zagethaw mabaygal thanamun kuyku mabayg ugan nuy nanga ngapa kuniya, niyaypa yoelpay Ayngu koey kubilu. Matha ngoedhagidh kedha nuy na ngapa nanga pasa mathaman, thana sobaginga pasa pudhan nubepa, kuyk thana danalgal nuyn ugan. Thanamun woenab kedha nuydh iman thana nubepa mina danal poethaypu. Kalanu nuy nungu geth buth pathiz a thanamulpa muliz. Thana mura Apa thayan Ayngu purthay lagoenu a nuy ngoedhe thanamun zagethaw mabayg; nuydh thana Aydu poeybiz.
38“Wa, thanamulpa matha ngoedhagidh kedha, nuy mi thonar mangiz nanga, dhadha kubil lawnga Amadhan goeygipa, thana ngaru danalgal. 39Kedha yakanurayg, mi mabayg nanga nuy lagalayg, nuy ngaru koey poeypiyam mura thonara, puru mabaygoengu muya uthayle. Lagaw mabaygan wara thonara giyaw woengayginga nanga, wa senawbi thonara za mangiz. 40A ngitha lak kedha ngaru mura thonara buth pathayzimayl, kuyk ngaw Mabaygaw Kaziw kuniya mangay Aymidhe bangal ngidh midh thonara nanga wakay thamamayn gasamayginga.”
Mina Zagethaw Mabayg a Wati Zagethaw Mabayg
41Kalanu Petheru mulaydhin, “Kuykulnga, in nginu Adha min tiday, matha ngoeymulpa niyaykazipa, lawnga mura mabaygoepa?” 42Nuy Kuykulnga kuniya, “Ngay ngabepa kedha muliz kedha, ngithamulngu ngaya nanga kapu Akasi zagethaw mabaygal. Mina zagethaw mabayg nga? Nuy kedha ngoedhal mabayg. Nungu kuyku mabayg nanga nubepa kupay poeyban mura lagaw zoepa danal poethaypa a Aydel dhadhiya dhadh maypa mura mabaygoepa. Nuydh ngaru Ayman balbayginga senawbi zageth. 43Kapu woenab nubepa zagethaw mabaygoepa kedha nungu kuyku mabaygan nanga iman nuyn, nuy matha zagethan mepa, kuyku mabaygaw yangukudu midh nanga.
44“Ngay ngithamulpa mina yadu umepa kedha, nuy kuyku mabaygan ngaru bangal gimaw kupay manine senawbi zagethaw mabaygoepa. Kalanu bangal nuy mura sethabi lagaw zapul danal pathepu. 45A wara kedha, wati zagethaw mabayg nanga, nuy nubiya muynu kedha gasaman, ‘Ngaw kuyku mabayg koey sobalnga, nubepa ngapa kuniya tidaypa lawnga sobaginga.’ Kalanu nungu kawrag kedha, nuy ngulayg palngin wara zagethaw mabaygal, garkazil a matha kedha yoepkazil, nuy koey Aygudalnga a koey woenilayg a kasa matha umanga ulaypa. 46Lawnga na gegeyadh, sena nungu wati zagethaw mabaygaw kuyku mabayg ngaru bangal kuniya. Wara goeyginu, nuy dhadha mangiz, nubepa zagethaw mabaygoepa gumi. Nuy zagethaw mabayg senawbi goeygingu koerawayg, a Awangu koerawayg. Senawbi wati zagethaw mabaygaw kuth kasa ipidhadh gegeyadh, koeyma mathaman, kalanu kawragi mabaygiya wanan.
47“Zagethaw mabayg nga ngulayg nungu kuyku mabaygaw ubilnga midh nanga Aymoeypa, kasa kay kedha nungu geth buth pathayginga a Aymayginga, nuyn ngaru koeyma palngin, 48A zagethaw mabayg nga nanga koerawayg nungu kuyku mabaygaw ubi midh nanga. Nubepa gumi nuydh kuyku mabaygaw ubilnga Aymayginga, nuyn ngaru kasa moegina palngin. Wa, zagethaw mabaygaw kupay yaynanab. Ngunu nanga kupay koeyza nuydh ngaru nungu kuyku mabaygaw ubilnga koeyma oengan, a ngunu nanga kupay Apal nuydh moegina oengan nungu kuyku mabaygaw ubilnga.”
Kerison Zageth Ngoedhe Muydh Yayapa Nabi Po Gubaw Gizuya
49Kalanu Yesu Adha min tidadhin thanamulpa kedha, “Ngay ngapa mulupa ngaw zageth ngoedhe muy siyaypa nubi Apaw goewaya. Matha ngoedhagidh nay yayamiz kedha thonar. 50Ngoena ngaru bangal papatayso maypa, na wara papatays koey mapunga, a ngaw ngoenakap mapu ngaru koeyza kurusipa bangal kuyku nidhane. 51Ngithamulpa sike kedha, ngay na ngapa mulupa ina Apal ngaru bangal koewbuginga. Ngay ngithamulpa kedha, ngay ngapa kedha zoepa lawnga. Ngay na ngapa nanga na ngaru dhadh poelamay, pawdh lawnga.
52“Koezi pawpa ngalpa imane dhadh poelamay urapun buwaynu. Payb mabaygal nanga uka modhabilnga wara doegamoenu a ukasar wara doegamoenu. Thana ngaru kidhakidhan wati igalgal. 53Thanamun dhadh poelamay kedha, thathi a nungu garkaz kazi palay kidhakidhan wati igalayg, a wara Apu a nanu yoepkaz kazi lak kedha palay kidhakidhan wati igalayg, a matha kedha Apu a nanu yoepkaz ira kidhakidhan wati igalayg Aymiz.”
Sethabi Thonaral Bangal Midh Paru
54Yesu kedha muliz mabaygoepa, “Ngitha nanga ziyal imiz kukingu ngapa ngitha balbayginga ngulayg Asimoeyn kedha, ‘Ari kayke.’ a na kalanu pudhiz. 55A zey gub nanga gamu tariz, ngitha kedha mulemin, ‘a, komalnga kayke.’ a na kalanu Aymiz. 56Ngitha kasa ngoelkay, ngitha iman a tidan boeradharaw thonaral a matha kedha ziyal a gubal, Awgadhaw thonaral ngitha matha tidayginga. 57Ngitha midh paru thonar tidayginga kedha, mina pawa midh?
58“Wara thonara mabaygan ngin thuran kotoepa, yapa sakar maypa. Kapu za kedha, ngidh ngaru kulay wakay thayiz, yoepa balbayg poelaypa nubiya. Kapu za ngidh ya balbayg palan Adhal nginungu dhoerdhimay mabaygiya mangayle. Kalanu nginu kuth koeyza, ngin bangal dhoerdhimay lagoenu Aranu. 59Ngay ngibepa kedha muliz, ngibepa Adhapadhaypa lawnga ngidh bangal kurusipa mura modhabiya manine, bokadhza senabi gegeyadhoepa.”,