Mina Sib Wanan Midh Paru Nanga
61Yesu lak maw sipa thanamulpa kedha, “Ngitha nanga nginu thoeythupoegay a siba wanay zagethal mabaygaw parunu aymaypa, kuyk kedha, ngithamun gamu dhub yoewrun, mabaygoepa thanamulpa ngithamun zageth imaypa; kasa kay kedha sena gegeyadh. Ngidh nanga sethabi pawal aymoeypa nanga ngithamun daparaw thathi ngin modhabiya mayginga sethabi zagethoepa. 2Kapu pawa kedha, ngitha nanga aygi zagi mabayg iman, nubepa siba wanay za poeybar gumi, gima gudiya thoerayg. Kedha mabaygal paru idemipa mabaygoepa kedha, thana kozanaw koerkakal aymoeypa, thanamun sib wanay gima gudiya muynu yoewthanu a matha kedha adhal mabaygaw parunu. Thanamun wakay thamamay kedha, mabaygan thana thawmamayin senabi pawapa. Kasa kay kedha ngay ngithamulpa kedha, thanamun modhab thana sena mabaygoengu gasaman. Mabaygan thana thawmamayipa senabi pawapa, Awgadh ubigig. 3-4Kapu za kedha, sib wanar aygi zagi mabayg gumi mura mabaygoepa, matha kedha gumi nginu sibaw igalgapa. Matha nginu thathi gimal dapara nuy ngulayg, nuydh kay ngin sib wanaypa.
Mina Thoeythupoegay Pawa Midh Nanga (Yesu Matha Maw Sipa Thanamulpa)
5“Nginu nanga thoeythupagay zapuyiya kedha lawnga, thana thabi mabaygal midh nanga, kasa paru idhemipa thoeythupagemipa gima gudiya, kuyk thanamun ubi mura mabaygan thana imiz muynu yoewthanu a matha kedha adhal. Ina lak thanamun modhab thana sena mabaygoengu gasaman, mabaygan kedha thawmamayipa, Awgadhoengu sib wanan lawnga. 6Mina pawa kedha nginu thoeythupagayl zapuyiya, muy ari nginu lagiya pasa thamudhar; yoewdi nginu Thathipa muynu, gumi mabaygoengu. Matha nginu daparaw Thathi ngulayg, nuydh kay ngin sib wanaypa.
7“Ngi nanga thoeythu pagepa, kedha lawnga inuraw mabaygal midh nanga; thanamun thoeythupagayl koey kuykuthalmayl, wakay thamayginga. Thanamun ngoenanumanin kedha, thanamun mawaw maril kay thanamulpa karngemipa, kuyk thanamun kuykuthal thoeythupagayl. 8Ngitha thanamun pawapa noegayg. Na kedha zoengu, wagel kay ngi thoeythupagiz, nginu daparaw Thathi kulay ngulayg nginu ubilnga ngoenakapoenu.
Yesu Nuydh Thoeythupoegay Ngurpay Ayman Nungu Niyay Kazipa
9“Ngay ngithamulpa thoeythupagaypa ngurpaypa. Ngitha bangal kedha, thoeythupagemipu,
‘Ngoeymun Thathi gimal dapara,
ngoeymulpa koey ubilnga nginu maygi nel thawmanin,
10a kapu za nginu Basalaya danapa yakamiz
a mura mabaygal ayman nginu ubilnga ina apal,
matha kedha ngoedhalnga gimal dapara.
11Ngidh ngoeymulpa matha ngoedhagidh poeybar
ngoeymun nubi goeygipa ay.
12Ngidh ngoeymulpa ngoeymun ipidhadh gegeyadh gud wayar,
a ngoey lak kedha ngaru war mabaygaw ipidhadh gegeyadh gudwoeyamoeyn,
thana mi thonara nanga ngoeymuniya bal pudhemipa.
13Ngidh gar ngoeymun balbayginga yabuya yoelpar,
seyki setha mura nuthayl zapuya lawnga.
Ngidh ngoey gudaz puydhaypa mura kedha ngoedhal wati zoengu.’ (Yesu Matha Maw Sipa Thanamulpa)
14“Wa, ngay ngithamulpa kedha, wara mabaygan nanga ngibepa gegeyadh ayman, ngidh nanga gudwayan senabi gegeyadh nginu daparaw Thathi lak kedha ngibepa nginu gegeyadhal gudwoeyamoeyn. 15Ngidh nanga gud woeyayginga senabi wara mabaygaw gegeyadh, nginu Thathin lak kedha ngibepa nginu gegeyadhal gud woeyayginga.
Midh Paru Nanga Aygudagasin Awgadhoepa Danalpoethaypa (Yesu Matha Maw Sipa Thanamulpa)
16-17“Wara thonara ngi nanga aygudagasin, kuyk nginu ubi ngi Awgadhoepa danal pathaypa thoeythupoegayn; kakal yakamayg senabi mina buwayl thoeyay nginu. Matha ngoedhagidh ngi buth pathiz nginu gamu a nginu rugal, kuyk senabi mina za imaygi za. Setha ngaya nanga parul noeydhemipa, thana thanamun parul gegeyadh mamayin, mabaygoepa kedha imaypa, thana aygudag asimoeyn Awgadhoepa danal pathaypa. Thanamun modhab thana sena mabaygoengu gasaman, mabaygan thana thawmamayipa, Awgadhoepa wati pawa.
18“Ngi nanga aygudagasin Awgadhoepa thawmaypa, mina pawa kedha, ngi mina buth pathiz, paru garwalagiz, yalbup balbay tidan, kapu ngoedha thoeyay ayman, wara mabaygoengu ngulaygoengu kedha, ngi aygudag asin. Matha nginu daparaw Thathi ngulayg, nuydh kay ngin sibwanaypa.
Ngalaga Nanga Nginu Ngoenakap Mepa (Yesu Matha Maw Sipa Thanamulpa)
19“Kunubur asig nabi apaw goewaw kapu rugoepa. Setha thawpay thonaraw zapul, ngulayg moegina uruyn purthamoeyn a dhoebu asimoeyn, a ngulayg puru mabaygan purunu wardhamoeyn, setha nginu zapul. 20Mina za kedha, buth pathamoeyr sethabi mina zapul a kurunu wanamoeyr ngibepa gimal dapara. Senabi lag purthayzi uruyginga, a rugal dhoebuwasiginga, a puru mabaygoeginga. 21Ngalaga nanga nginu kapu ubil za nginu ngoenakap ngaru sin mepa, a zagethal lak kedha thimedhalnga.
Nginu Purka Buyalnga Lawnga Inur (Yesu Matha Maw Sipa Thanamulpa)
22“Nginu purka matha kedha thunge nginu gamupa. Nginu purkiya nanga balbayginga nginu mura gamu koey zoerulnga, balbayginga. 23Wara kedha nginu na purka gegeyadh nginu gamu mura inur, igililnga ngaru gegeyadh. Na Nginu kasa wakay thoemamay kedha, nginu geth ngulayg mina za.
Nginu Zagethaw Kuyk Nga, Awgadh Lawnga Bokadhza (Yesu Matha Maw Sipa Thanamulpa)
24“Mabaygan koey zageth ukasar kuykupa zagethan meparu, wara kuyk Awgadh a wara kuyk bokadhza. Wara nuydh maman manin urapun, a wara kuykupa nuy mamagig. Nuydh matha urapun kuyku mabaygaw ubilnga ayman, a wara kuyku mabayg nuydh adhapa iman. Nginu ngoenakap nginu bokadhzapunu mepa, ngidh Awgadhaw ubilmayl aymoeyginga. 25Ngay kedha zoengu ngithamulpa kedha, ngitha mingu ngithamun aypa, ngukipa koeyma ngoenanumaypa, lak ngitha igililmayl. Ngithamun igililmayl ngaru mina zapul, a ngithamun aydel kasa ngoelkay zapul. Ngithamun gamul lak kedha mina zapul, gamu rugal kasa thawpay thonarpa. 26Kedha nagemiw uruypa, thanamun ubi thana warimaypa, thana thanamulpa apaw lag aymayginga, ay garwoeydhamayginga sawalagoepa; kasa kay kedha thana danal pathepa ngithamun daparaw Thathin. Ngitha nanga mabaygal, Awgadhoepa adhapudhay mamalmayl uruyiya. 27Koey zageth ngidh moegina kuykuthal palan nginu igililnga, kasa midh ngidh koeyma wakay thoemamipa. 28Nginu dhoemawakupa lak kedha; nagemiw thana setha poelawal, thana zageth aymayginga, doemawakul aymayginga thanamulpa, 29Ngay ngithamulpa kedha muliz, thana ploewal adhapudhay rugalgal Solomon midh nanga, nuy adhapudhay kuykulnga. 30Matha Awgadhaw zageth kedha, nuydh bupaw poelawal kapu ngadh poelaypa, setha thawpay thonaraw zapul, kayib thana kapu ngoedhalmayl, bathaynga nanga thana kay asimoeyn a muypu noegidhan. Nuydh ngaru ngin rugan ubampa, nginu kapu akasin midh paru kuthuka? 31-32Matha ngoedhagidh kedha ngitha gegeyadh gasamayg, ‘Ngath kay ngalagaz ay gasampa?’ a ‘Ngath kay ngalagaz nguki gasampa?’ a ‘Ngath kay ngalagaz dhoemawak imaypa?’ Sena inuraw mabaygaw wakay thamamay, ngitha nanga ngithamun Thathi gimal dapara, nuy ngulayg mura ngithamun thabi ubilmayngu.
33“Wanaw ngithamun wakay thamamay senabi Awgadhaw basalayanu a aymaypa mura nungu ubilmayl, nuydh kay ngithamulpa ukamaypa mura ngithamun mina ubilnga. 34Sepa kedha, wara bathayngoepa gegeyadh gasamayg, nanu mapul memayipa nabiya; kayib nanga nginu wakay thamamay matha kaybaw goeyga mepa. Wara goeyga nanga nabiya nanu mapul.”,