Ten Ngoewakazil Thanamun Ya
251Yesu lak mulaydhin thanamulpa kedha, “Senabi goeyginu Awgadhaw Basalaya matha kedha ten ngoewakazil midh nanga. Thana niyaypa yoelpay aypa memayidhin. Thanamuniya yaynanob moegina lamal, a thana si ugadhin niyaypa yoelpayzi garkaz. 2Thanamulngu payb koerngayl ngoewakazil a wara payb koerngaygi ngoewakazil.
3-4“Wara payb thanamuniya kasa moegina idi buyunu thanamun geth lamapa malaypa. Wara payb nanga thana lak idi oengayginga thanamun lamapa malaypa. 5Thana koey kuykuthalnga ugadhin nuyn niyaypa yoelpayzi garkaz. Nungu sob nanga thana moegina uthuy poeydhadhin, kurusipa dhadha kubil gasamoedhin, 6mabaygal wal memayidhin kedha, ‘Kayn alay in, ayawal ngitha mura nubepa imaypa.’ 7Thana ten ngoewakazil mura danpalemidhin, thanamun lamaw wikil balbay tidamoeydhin. 8Thana koerngaygi ngoewakazil imadhin kedha, thanamun lamal amadhan woesimoeypa, thana kedha koerngayl ngoewakazoepa, ‘Ngitha gar ngoeymulpa moegina idi malaw ngoeymun lamoengu woesimoeyle?’ Thana kuniya mulemidhin thanamulpa, ‘Kedha lawnga ngoeymun idingu eygithoeyayle. 9Ngoeymun idi kasa moeginamayl. Ngitha ladhu barpudhay lagapa, ngithamun geth idipa barpudaw.’
10“Kalanu thana koerngaygi ngoewakazil ladhudhin, kasa kay kedha thana nanga sey barpudhay lagoenu mangemidhin nanga, kayn alay mangiz. Thana koerngayl ngoewakazil nubiya kalmel muya uthemidhin niyaypa yoelpay aypa. Kalanu pasa gud mathamaydhin.
11“Thana koerngaygi ngoewakazil lak kuniya mangemidhin barpudhay lagoengu kasa kay kedha pasa gud mathamayzinga. Thana nubepa kayn alaypa wal memayidhin kedha, ‘Ngidh gar pasa pudhar ngoeymulpa muy uthaypa?’
12“Nuy kayn alay kuniya muliz thanamulpa, ‘Lawnga ngay ngithamulngu koerawayg, ngayapa pasa pudhaypa lawnga.’”
13Kalanu nuy Yesu kedha thanamulpa niyaykazipa, “Ngitha bangal koeyma thural yoewaypu, ngaw kuniya mangay lak kedha, ngitha goeygingu koerawaygal, a awangu koerawaygal.
Wara Yesun Ya Matha Ngoedhagidh Thoeri Zagethaw Mabaygaw Adhi
14“Ngaw kuniya mangay matha kedha kuyku mabayg midh nuy yawarpa ubin mepa, koeysigal lagapa. Nuydh mamu nungu thoeri zagethaw mabaygal thurimoeydhin nubepa, nuydh thanamulpa bokadhzapul mamayidhin thanamulpa moegina bokadhzoengu zagethoepa aymoeypa nungu yawaraw sob.
15“Mabayg nanga bokadhzoengu sakarngu koey ngulayg nanga, nuydh nubepa koey bokadhzapul mamayidhin, mabayg nanga kasa moegina ngulayg, nubepa kasa moegina bokadhza madhin. Nuydh thanamulpa kedha mamayidhin, wara mabaygoepa $5,000 wara mabaygoepa $2,000 a moeygapa mabayg nanga, nuydh nubepa madhin $1,000. Kalanu nuy miyaydhin. 16Nuy kulay zagethaw mabayg nanga, nuydh sethabi $5,000 madhin barpudhay lagoepa, a nuydh kapu zageth aymoedhin, kurusipa nuydh lak wara $5,000 ukamadhin kuniya.
17“Nuy wara zagethaw mabayg nuydh nungu $2,000 madhin barpudhay lagoepa a kapu zageth aymoedhin, kurusipa nuydh lak wara $2,000 ukamadhin kuniya.
18“Nuy moeygapa zagithaw mabayg nanga, nuydh kedha aymayginga, wara zagithaw mabayg midh nanga. Nuy kasa kedha aymoedhin, boeradhoeranu muynu moerama thayamoeydhin sethabi nungu kuyku mabaygaw bokadhzapul.
19“Wara thonara nanga thanamun kuyku mabayg lak kuniya tidaydhin thanamulpa, thanamun bokadhzoengu zagethoepa minamaypa. 20Nuy kulay zagithaw mabayg nuydh nubepa ngapa madhin wara $5,000. Nuy kedha nungu kuyku mabaygoepa, ‘Ngidh ngayapa madhin $5,000, wa ina nabiya wara $5,000 ukamoeydhin ngaw zagethoengu.’ 21Nungu kuyku mabayg kedha mulaydhin, ‘Nginu zageth matha ngoedhagidh. Ngidh moegina zageth matha ngoedhagidh oengadhin, wa ngath ngibepa koey kupay manin. Ngi bangal ngaw koey bokadhzoengu danalpoethay mabayg. Aya ngapa ngayapa, ngoeba kalmel ika dhiw gasampa, ngaw woenabal igililnga na lak kedha ngibepa.’ 22Nuy wara zagethaw mabayg lak kedha ngapa nungu kuyku mabaygoepa. Nuy kedha mulaydhin nubepa, ‘Ngidh ngayapa madhin $2,000, in nubiya wara $2,000 ukamoeyngu ngaw zagethoengu.’ 23Nuy kuyku mabayg kuniya muliz, ‘Eso ina mina zageth nginu. Nginu kupay nanga kulay apal, ngidh mina zageth aymoengu. Wa ngath nginu kupay koeyma kadaypa manin, ngi kalanu lak kedha ngaw koey bokadhzoengu danal poethay mabayg. Aya ngayapa ngapa, ngoeba kalmel ika dhiw gasampa, ngaw woenabal igililnga lak kedha ngibepa.’
24“Kurusipa nuy moeygapa zagithaw mabayg ngapa nungu kuyku mabaygoepa. Nungu danalpoethayzi modhab kedha, $1,000. Nuy nungu kuyku mabaygoepa kedha mulaydhin, ‘Kuyku mabayg, ngay ngulayg kedha, ngi koey dharadh mabayg nginu zagethaw mabaygoepa, ngidh ngulayg ayde gasamoeyn wara apawloegoengu, mi apawlag nanga na wara mabaygaw uthuyzinga, nginu magawngu lawnga. 25Wa, ngay kedha zoenguz koeyma akan miyaydhin nginu bokadhzoengu sagul poelayle barpudhay lagoenu. Ngay kedha zoenguz nginu bokadhzapun kasa moerama thoeyamoeydhin. Ina ngath ngibepa kuniya manin nginu $1,000.’
26“Nuy kuyku mabayg kuniya muliz kedha, ‘Ngi mina wati zagethaw mabayg, koey goegadhinga. Ngi ngulayg kedha, ngayapa aypa gasamoeypa wara mabaygaw magawngu, a ngayapa ayboewdhaw thonara aypa garwoeydhamoeypa ngalagiya nanga ngath kapul uthuyginga.
27ERROR“Wa, ina kedha nanga, ngi ngulayg kedha ngaw ubi midh nanga, ngidh midh paru ngaw bokadhzapul bangoepa mayginga? Ngidh nay kedha aymoedhin nay ngath ngaw bokadhza kuniya gasaman nay nabiya moegina lak ukaman kuniya bokadhzoengu danal poethay mabaygoengu.ERROR’
28“Nuydh kuyku mabaygan nungu wara zagethaw mabaygal thuraydhin, kalanu thanamulpa kedha muliz, ‘Ngitha setha $1,000 nungungu mariw, a wara zagithaw mabaygoepa mariw, nubepa ngadh nanga lak ukaman $5,000 dolangu $10,000 oepa. 29Thana setha ngaya nanga aydegal nanga, thanamulpa lak ukaman, kurusipa thana koey aydegal; kasa kay kedha thana setha ngaya nanga aygigal zagigal, thanamun kasa moenarimayl rugal kalanu thanamulngu kusumoeyn.
30ERROR“In nubi zagethaw mabayg nuy kasa wati mabayg. Ngitha nuyn adhathayaw inurpa, nuy kay sey mayoersiziw a tikitik nudhamoeziw nungu dhangal.ERROR’
Mabaygaw Kazi Ngapa Kuniya Bangal Minamay Zagethoepa
31“Kurusipa bangal ngay Mabaygaw Kazi ngapa kuniya tidedhe ngaw kuykulmay kupaypa aymoeypa, ngaw angelal ngaybiya kalmel senawbi thonara. Ngay bangal ngaw adhapudhay kupay niyaylagoenu thanuridhe. 32Mura nubi apaw goewaw mabaygal senawbi thonara garwoeydhamoeyne ngaybiya parunu. Ngaw minamay zageth kedha, ngath mabaygal dhadhpoelamoeyne ukasar doegampa, matha kedha mamuy danal poethay mabayg midh nanga, nuydh mamuyl wara doegampa mamayin, a nanil wara doegampa mamayin.
33“Setha ngaya nanga mina mabaygal, matha kedha mamuyl midh nanga, ngath getha doegampa mamayin, a setha ngaya nanga wati mabaygal matha kedha nanil midh nanga ngath boedha doegampa mamayin. 34Ngaw senawbi thonaraw Kuykulmay yangukudu getha doegam mabaygoepa kedha, ‘Ngitha ayawal, ngaw thathiw woenab ngithamuniya mepa, ina kedha thonar nungu basalaya ngithamulpa kozan. Nubi basalaya ngithamulpa mina balbayginga buthapoethayzinga nubi gugu ubidh thoeyayzimay kuykoengu ngapa, ina dhadhabuth mina matha ngoedhagidh.
35ERROR“Wara thonara nanga ngaw maytha ayginga, a ngitha ngayapa ay manin. Ngoena wara thonara ngukin naynin, ngitha ngoena poeyban ngukin. Ngay wara thonar azaz mabayg igalgoegig, ngitha ngoena ayawal manin, ngithamun lagoepa. 36Ngay wara thonara rugagig nanga, ngitha ngoena rugan ubaman. Ngay kikirilayg nanga ngitha ngoena danal pathan, ngay dhoerdhimoeyzig nanga ngitha ngaybiya gamuya memayipa zeylaya.ERROR’
37“Kalanu thana setha mina mabaygal kuniya mulemine ngayapa, ‘Kuykulnga, ngoey kedha zoengu koerawaygal, ngoey nginu paru kulay imayginga, ngoey midh thonar ngin imadhin aygig a ngoey ngin aydu poeyban, lawnga ngi ngukigig ngibepa nguki manin? 38Ngoey mi thonar ngin imadhin igalgoegig a ngoey ngin ayawal manin ngoeymun lagoepa, lawnga ngi rugagig a ngoey ngin ubaman rugan? 39Ngoey mi thonar ngin imadhin kikirilayg lawnga zeylanu a ngoey ngibiya gamuya memayin?’
40“Kalanu Kuykulmay yangukudu kuniya kedha thanamulpa, ‘Ngitha mi thonara nanga kedha ngoedhal za ayman wara ngaw tukuypoepa, koey mabayg lawnga mabayg nuy mina apal, wa ngidh matha kedha senawbi kapu ibupudhay ngayapa ayman.’
41“Kalanu ngay boedha dagam mabaygoepa buyal thayadhe a thanamulpa kedha muledhe, ‘Ngitha ngawngu adhapa ladhu, ngitha ngaya nanga Awgadhaw wati woenab gasamoene bangal! Ngitha kay adhapa thayamayzimayl woesimoeygi muypa, sena miza nanga buthapoethayzinga Sathanalpa a nungu wati angeloepa. 42Ngay mi thonara maythaygin mepa, ngitha ngayapa ay mayginga. Ngoena ngukin naypa, ngitha ngoena ngukin poeybayginga. 43Ngay mi thonara kasa azaz mabayg ngithamuniya igalgoegig, ngitha ngoena ayawal mayginga. Ngay mi thonara rugagig nanga ngitha ngoena rugan ubamayginga. Ngay wara thonara kikirilayg, wara thonara dhoerdhimayzig zeylanu a ngitha ngoena danal poethayginga.’
44“Kalanu thana wati mabaygal ngayapa mulemine kedha, ‘Kuykulnga, ngoey kulay nginu paru imayginga, ngoey mi thonara ngin imadhin aygig, ngukigig, igalgoegig, rugagig, kikirilayg, lawnga zeylanu dhoerdhimayzig? Ngoey mi thonara nginungu lawnga memeyin?’
45“Senabi thonara bangal nanga Kuykulmay yangukudu thanamulpa kuniya kedha, ‘Lawnga, ngay mina yangukudu ya ngithamulpa umepa, mi thonara nanga ngitha lawnga memayin wara ngaw tukuypangu, koey mabayg lawnga mabayg nuy mina apal, ngitha kedha mabaygoepa ibupudhay aymayginga, wa ngitha matha kedha ngawngu lawnga memayin.’
46“Wa, kedha wati mabaygal bangal ngaru wati kuth gasamoene, ngaru ngaru wati danalpoethay; kasa kay kedha setha ngaya nanga mina mabaygal nanga thana mina igililmaypa, ngaru ngaru igililnga.”,