Thana Muya Uthemidhin Yoerusalemiya
211Thana nanga Yoerusalemoepa amadhan thamadhin, moegina goegath sey nel Bethpayz, Olibaw Padanu amadhan. 2Yesu wayamoedhin ukasar nungu niyaykazi. Palamun zageth seysithamadhin kedha, “Sepa uzarmariw, goegath sey parunu, ngipel balbayginga imane tetel uruy donki sey kunumayzinga, na a nabiya kalmel nanu kazi. Ngipel kay gud wayamoeyne sepalbi donki a ngapa mamamoene. 3Mabayg nanga ngipelpa yapupoeybedhe nanga, ngipen zagethoepa ngurpaypa, ngipel bangal kedha mulemoene, ‘Palbi donki nubepa Kuyku Mabaygoepa, nuy zagethoelayg palamulpa.’ Mabayg nanga kedha ya na gasaman nanga, nubepa matha ngoedhagidh ngipelpa palamulpa ngapa yoelpaypa.”
4Ina kay paypa kulay peropethaw yangukudu kuykunidhaypa kedha,
5“Yoerusalema, Zayonaw padaw koey goegath, ngitha karngemiw,
sepa nagemiw ngithamun adhapudhay kuykulnga in mangiz ngithamuniya,
nuy koey gabu ngoenakapul mabayg.
Nuy koewbupa ngapa lawnga.
Nuy kasa moegina donkinu ngapa, kazi donkinu.”
6Sepalbi niyaykazi kulay uzarmoedhin a mura aymoedhin Yesun yangukudu ya midh nanga. 7Palay ngapa yoelpamoedhin nan donki a nanu kazi, kalanu thana niyaykazil thanamun koey sodhal ubamoeydhin palbi donkiniya gimiya, a Yesu gimal thanuraydhin.
8Koeygarsar mabaygal sey Yesuniya, thana thanamun koey sodhal thoeyamoeydhin Yesun yabugudiya, nungu uruy yabugud mina balbayg poelaypa. Wara mabaygal boeythayl lak kedha apiya wanay. 9Koeygarsar mabaygal nubiya, paruya a koeygarsar nubiya kaliya, kedha wal tidumar kuykayman,
“Ngoey ngin koeyma thawmanin, ngi mina Dhawithan Kazi,
Awgadhaw woenab ngibiya kalmel, nuydh ngin ngapa wayan,
nungu kupayl zagethoepa! Ngoey Awgadh koeyma thawmanin!”
10Thana matha wal tidumar kedha, kurusipa nuydh Yoerusalema gasamoedhin nanga senabi goegath mura nur poeybaydhin. Mabaygal yapupoeybemidhin kedha, “Nuy nga?”
11Setha mura mabaygal ngaya nanga nubiya asimoeydhin, thana kuniya mulemidhin kedha, “In nuy peropetha Yesu, Nazarethoengu, Galilayaw dagamoengu.”
Yesu Koey Yoewthoepa Muy Uthaydhin
12Kalanu nuy Yesu koey yoewthoepa muy uthaydhin. Nuy koeyma ya poeybaydhin a adhapa wayaydhin setha mabaygal ngaya nanga zapul yoewdhamoeyr yoewthanu muynu. Bokadhzoengu sakariya thoeyay mabagaw biraygil kuykul idimoedhin. a setha ngaya nanga moegina uruyl yoewdhamoeyr nuydh thanamun apa niyay lagal lak kuykul idimoedhin.
13Nuy thanamulpa kedha mulaydhin, “Awgadhaw yangukudu minar paladhin kedha, ‘Ina ngaw lag, kedha tharan, Thaythupoegay Lag, kasa kay kedha ngitha wati mabaygal nan puru mabaygaw lag ayman ina.’”
14Kalanu thana maygumal a mabagigal nubepa ngapa, koey yoewthanu muynu. Nuydh thana mura kuykunidhamoeydhin. 15Thana kuyku misnarel a sabiw ngurpay mabaygal, nungu adhapudhay zagethal imadhin nanga, thana gegeyadh gasamadhin. Wara lak kedha thanamulpa gegeyadh, thana moegina kazil si koey yoewthanu muynu koeyma wal tidumar kedha, “Ngi Dhawithan Kazi, ngoey ngin thawmanin!” 16Thana koey mabaygal ubigigal, thana kedha nubepa, “Ngidh thana karngemin a? Ngidh mingu thana lawnga mayginga?” Yesu kuniya mulay dhin thanamulpa, “Wa, ngath mina karngemin thanamun ya, ngitha kedha minar poelayzinga imadhin lawnga midh, ‘Ngidh nginu moegina kazil a mapethal ngurpamoeydhin kedha, thana mina balbayginga thawmayzi yangukudul poeybar.’”
17Kalanu Yesu koey goegath wanaydhin, nuy wara moegina goegathoepa, Bethoenipa, nubepa dak narpaypa.
Koewsagi Puy Mathamoedhin
18Mina bathaynga nanga Yesu koey goegathoepa mab uzaraydhin, nungu niyaykazil nubiya; nungu maythaygi asidhin. 19Maboenu dhadhal nanga nuydh imadhin puy, nungu koewsal kedha tharan pigal. Nuy sipa ruwamaydhin aypa lumaypa, kasa kedha nuydh iman kedha nuy kasa nisalnga koewsaginga. Kalanu nuy senabi puypa mulaydhin kedha, “Ngibepa lak koewsapa ubamoeypa lawnga.” Balbayginga senawbi thonara nuy puy kasa um miyaydhin.
20Nungu niyaykazil koeyma madhu pamemidhin, nubepa yapupoeybemidhin kedha, “Senabi puy midh paru sobaginga thepadhasin?” 21Yesu kuniya mulaydhin thanamulpa, “Kedha yakanurayg, ngithamun mina yoepathaman mura balbayginga nanga, ngithamulpa zagethoeginga kedha ngidh koey pad mura adhathayan malupa. Wa nan ngulayg kedha ayman nginu yangukudu ya ngidh nanga. Ngoena ngoelkay yapathamayginga. 22Nginu nanga mina yoepathaman kedha, ngidh gasaman. Wa, mizapa nanga ngidh yoewdhepa nanga, nginu thaythupoegaynu, ngidh nan ngaru gasaman.”
Yesun Kupay Midh
23Kalanu nuy Yesu kuniya koey yoewthoepa, ngurpay aymadhin si. Ngurpaynu dhadhal dhuray Yoewdhayalgaw koey mabaygal a kuyku misnarel nubepa ngapa, yapupoeybemidhin kedha, “Muli ngoeymulpa, ngidh ngalagaz kupay gasamoengu nabi zagethoepa, a ngibepa matha ngoedhagidh ngadh mangu?”
24Yesu kuniya mulaydhin thanamulpa, “Wa, ngayapa lak kedha matha urapun yapu poeybay ngithamulpa. Ngitha kay ngayapa mulemipa, ngayapa lak kedha ngithamulpa mulaypa. 25Sena nungu Yoewane Papthayson Papatayso zageth, na ngalagaz ngapa Yoewanen kupay Awgadhoengu lawnga mabaygoengu?”
Thana na karngemidhin kedha, thanamuniya dhadhpoelamay aymaydhin. Thana kidhakidhan umamoeyr kedha, “Ngalpa na kedha umamaypa nanga, nuydh Yoewane nungu kupay Awgadhoengu gasamadhin. Nuy Yesu sike kedha umaypa ngalpalpa, ‘Ngitha midh paru Yoewanen mina yapathamayginga, nungu kupay nanga Awgadhoengu?’ 26Wara kedha, ngalpa kedha umaypa nanga, Yoewanen kupay Awgadhoengu lawnga, na kasa mabaygoengu; ngoeymun aka kedha zoengu, wara mabaygoengu silamoeyle. Mabaygaw mura wakay thamamay kedha, nuy Yoewane peropetha.”
27Kurusipa thana kedha mulemidhin nubepa, “Ngoey koerawaygal.” Yesu thanamulpa kuniya mulaydhin, “Ngitha yagigal, nungu kupay midh paru? Wa, ngay lak kedha, ngath ngaw kupay seysithamayginga ngithamulpa nubi zagethoepa.”
Kuyk Kaziw Kuyku Ya
28Kalanu nuydh ya matha ngoedhagidh ayman, thanamun igilaw yabugud seysithamaypa, “Wara mabayg nungu garkaz kazi ukasar, nuy nungu kuykuy kazipa mulaydhin kedha, ‘Kazi, ngi zagethoepa uzar, ngaw goereypaw apawlagoepa.’ 29Nuy kuniya, ‘Lawnga, ngaw ubiginga.’ Kasa kay kedha, nuy kuykuy kazi kalanu kay lak karngemidhin, apawlagoepa uzaraydhin, zagethoepa.
30“Kalanu nuy thathi kuthay kazipa mulaydhin kedha, ‘Kazi, ngi zagethoepa uzar, ngaw goereypaw apawlagoepa.’ Nuy kuthay kazi kedha, ‘Wa, ngay uzaripa.’ Kasa kay kedha nuy apaw lagoepa mabaginga.” 31Kalanu nuy Yesu yapupoeybaydhin kedha yoewthaw koey mabaygoepa, “Mi kazi nanga nungu thathiw ubilnga aymoedhin nanga?” Thana kuniya, “Nuy kuykuy kazi.”
Yesu kuniya, “Wa, a ngitha yoewthaw koey mabaygal, ngithamun sakar lak kedha, thana bokadhzoengu garwaydhamay mabaygal a wati pawa yoepkazil, thana ngithamuniya paruya Awgadhaw Basalayapa gasamaypa. 32Yoewane Papatayso nanga mina yabugud seysithamadhin, kasa kay kedha ngithamun kawrag koeyza; ngitha nuyn mina yapathamayginga. Matha thana bokadhzoengu garwoeydhay mabaygal, a wati pawa yoepkazil mina yoepathaman nuyn. Ngitha nanga thanamun garki thoeyay imadhin nanga, ngitha kasa lak koerngayg asimoeydhin, lak mina yapathamayginga.
Goereypaw Apawlagaw Wati Danal Poethay Mabaygal (Yesu Nuydh Matha Ngurpamoeyn Thana)
33“Ngitha kurusipagemiw, ngath wara ngithamulpa maypa, ya matha ngoedhagidh. Wara apaw lagaw mabayg, nungu boeradhar koeyza, nuydh goereypaw apawlag aymaydhin mina matha ngoedhagidh. Nuydh pa pagaydhin mura nabiya war war doegamuya. Koey gimanoeka nuydh moegina wetha moeydhadhin, mabaygoepa thuraypa. Wara nuydh kulanu muydh aymoedhin, goereypal nanga almathamoeyn nanga, ikay sinaki pungaypa. Kalanu nuy yoenu madhin senabi apaw lag danal poethay mabaygoepa. Yawoedhayzinga kedha, ayboewdhaw thonar nanga gasaman, mura ayde dhadhiya mamayin nubepa a thanamulpa. Kalanu nuy pathaydhin koeysigal lagoepa. (Yesu Nuydh Matha Ngurpamoeyn Thana)
34“Ayboewdhaw thonar nanga nuydh zagethaw mabaygal wayamoeydhin nungu modhabipa gasamaypa. 35Thana apaw lagaw wati danalpoethay mabaygal wati pawa aymoedhin thanamulpa, nungu zagethaw mabaygoepa. Wara thana palngidhin, wara thana umamathamoedhin, a wara thana kulun mathamoedhin.
36“Kalanu nuydh wara zagethaw mabaygal wayamoeydhin thanamulpa, a thana wati danalpoethay mabaygal lak kedha wati pawa aymoeydhin thanamulpa. (Yesu Nuydh Matha Ngurpamoeyn Thana)
37“Moeygapa, nuy mabayg nungu geth kazi wayadhin, nungu modhabipa dhadhiya maypa. Nungu wakay thamamay kedha, ‘Thana ngaru koeyma apasin ngaw geth kazipa.’ 38Kasa kay kedha, thana wati danalpoethay mabaygal, thanamun wakay thamamay gegeyadh. Thana mura umamoeyr kedha, ‘Ngalpa nanga nuyn mathaman, nungungu nungu thathiw buthoengu gasamoeyle bangal, ngalpa nubi apawlag gasamoene ngalpan geth za.’ 39Kalanu thana nuyn gasamoedhin, apawlagoengu nuyn kazi adhathayadhin, a kalanu umamathamadhin.”
40Wa, Yesu kedha yapupoeybaydhin thanamulpa yoewthaw koey mabaygoepa kedha, “Nuy mina apawlagaw mabayg na mangedhe nanga, nuydh thanamulpa miza ayimpa wati danal pathay mabaygoepa.” 41Thana yoewthaw koey mabaygal kuniya mulemidhin kedha, “Wa, nuydh bangal ngaru umamathamoeyne sethabi wati danalpoethay mabaygal a senabi apaw lag bangal mina mabaygoepa manine setha ngaya nanga ngulaygal, thana bangal mura ayde dhadh mamayine.”, (Yesu Nuydh Matha Ngurpamoeyn Thana)
42Nuy Yesu lak mulaydhin thanamulpa, “Ngitha ngaru ngulaygal Maygi Thusingu nabi minar poelayzinga, adhamin tiday ya kedha,
‘Lagaw moeydhayzi mabaygal nanga
Thana mina kula adha thayan, wati kulapa thaman.
Kasa kay kedha na mina kula,
nan ngulayg lagaw konanu kabuthan puridhiripa.
Ina zageth ngalpan kuykulmay aymayzinga.
Ngalpan imaypa mina adhapudhay.’”
43Yesu lak mulaydhin thanamulpa, “Wa, ngay ngithamulpa kedha, Awgadhaw Basalaya bangal ngithamulngu kusumoene a wara buwaypa bangal manine, setha ngaya nanga thanamun igililnga mina koewsalnga.”*Dhuray kulkubaw minar peolayzimayl, thana wara basalmayl kedha 44 Mabaygal nanga thabi kulanu gimal pudhemin, kalanu sethabi mabaygal moegina memayin; a wara kedha, nubi kula nanga pudhiz mabaygiya gimal, wa senawbi mabayg mura al mathamoeyn, poeythay aymoeyn. 45Thana kuyku misnarel a parasayalgal karngemidhin nungu Yesun yangukudu ya, thana tidamoeydhin kedha, nungu yangukudu thanamulpa kuniya. 46Thana buwayal thoeyaymoeydhin nubepa kunumoeypa, kasa kay kedha thana ngaru mabaygoengu akan. Mura mabaygaw wakay thamamay kedha, Yesu nuy peropetha.

*21:43: Dhuray kulkubaw minar peolayzimayl, thana wara basalmayl kedha 44 Mabaygal nanga thabi kulanu gimal pudhemin, kalanu sethabi mabaygal moegina memayin; a wara kedha, nubi kula nanga pudhiz mabaygiya gimal, wa senawbi mabayg mura al mathamoeyn, poeythay aymoeyn.