Yoewthaw Koey Mabaygal Adhapudhay Zageth Lumaypa Yesuniya
161Wara thonara dhuray Yoewdhayalgaw koey mabaygal Yesulpa memayidhin, dhuray thana parasayalgal a dhuray sadusayalgal. Thanamun ubi kedha, thana nuyn karum palan, nuthay ayimpa nubepa. Thanamun kasa ubi kedha thana mura mabaygoepa yakamaypa kedha, nungu poerapar mamu mina lawnga. Thana nuyn kedha yapupoeyban, “Ngidh adhapudhay zageth aymar mina kuykunidhaypa kedha, ngi kupaylnga Awgadhoengu.”
2Yesu nuy kuniya muliz thanamulpa, “Ngitha midh paru, wara maku lumaypa? Ngitha mura daparaw maku tidamoeypu, ariw thonar a arigi thonar. Goeyga pudhiz nanga zibazib koey kulka gamulnga, wa ngitha ngulaygal kedha, ‘Bangal ariginga.’ 3Mina bathaynga wara, ziyal sike koey kulka gamulmayl, a kubikubimayl, ngitha ari tidan, kasa kay kedha ngithamulpa koey zageth Awgadhaw thonaral tidamoeypu.
4“Koeygarsar thonaral woenayzimayl Awgadhaw ngithamulpa yakamoeyzimayl. Ngitha midh paru wara makupa lumaypa, wara adhapudhay zageth yapupoeybaypa? Ngitha nubi maykuyk adhapudhay koerngaygigal Awgadhoepa. Ngitha adhapudhay zageth lumaypa ngaybiya. Lawnga matha urapun adhapudhay zageth ngithamulpa yakamoene bangal. Sena mi adhapudhay zageth aymoedhin kay paypa kulay Yonan Doegamoenu, wa senabi adhapudhay zageth aymoeyne bangal ngithamuniya dhadhal.” Kalanu nuydh kasa wanaydhin thana.
Ngitha Koey Poeypiyam Parasayalgaw, Sadusayalgaw Gamu Dhub Yoewrayle
5Kalanu Yesu a nungu niyaykazil war doegam buwadhoepa memayidhin. Thana niyaykazil bredal oengayginga, yakanuriz thanamulngu. 6-7Yesu nanga thanamulpa mulaydhin kedha, “Ngitha koey poeypiyam bangal thanamun gamu dhub yoewrayle, thana parasayalgal a sadusayalgal.” Thana niyaykazil kedha buyal thayadhin kidhakidhan, “Nuy kedha zoengu bredoepa muliz, ngalpalngu bred yakanurema.” Thana tidayginga kedha nuydh ya matha ngoedhagidh aymar.
8Yesulpa kakal thanamun yangukudu ya midh, nuy kedha, “Ngitha midh paru ngalpan aypa wakay thoemamoeypa kedha, ‘Ngalpa bredagigal?’ Ngithamun mina yoepathaman kasa moegina. 9Ngitha lak tidayginga lawnga midh? Senabi thonar ngath payb kunaw susul pathidhamoeydhin 5,000 mabaygoepa, ngitha midh mura wanayzi aydel garpathamoeydhin lidhay wangamoeydhin? 10Kalanu seben bredal pathidhamoeydhin 4,000 mabaygoepa, lidhay midh mura? 11Ngitha midh paru bredoepa wakay thamaypa. Ngalpalpa kedha zapa wakay thamaypa lawnga. Ngitha bangal koey poeypiyam thanamun gamu dhubaw yoewrayle, thana parasayalgal a sadusayalgal.”
12Kalanu thana gasamadhin kedha, senabi ya nungu, matha ngoedhagidh thanamulpa. Senabi gamu dhub yoewrayle matha bredoenu lawnga. Nanu aykap kedha, thana ngaru koey poeypiyam parasayalgaw ngurpayngu a sadusayalgaw ngurpayngu.
Petheru Mina Thawmanin Nungu Kuykulnga
13Kalanu thana ladhudhin wara doegampa, koey goegath amadhan nel Sizariya Pilipay. Amadhan nanga Yesu nuydh nungu niyaykazil yapu poeybamoeydhin kedha, “Mabaygaw wakay thamamay midh, in ngay Mabaygaw Kazi, midh paru mabayg? Ngay nga?”
14Thana mulemidhin kedha, “Mabaygal kedha, ngi umangu lak igililnga. Wara kedha, ngi Yoewane Papatayso. Wara kedha, ngi Elayza, a wara kedha, ngi Eremiya lawnga wara kulkubaw peropetha.” 15Nuy lak, yapupoeybaydhin kedha, “Ngithamun wakay thamamay midh, ngay nga?”
16Simona Petheru, nuy kuniya mulaydhin kedha, “Ngi mina Keriso, ngapa Woeyayzi Mabayg Awgadhaw mina Kazi.”
17Yesun yangukudu ya kedha, “Ngayapa kakal, Awgadhaw wenoewen ngibiya kalmel, Simona Yonan Kazi. Ngidh senabi ngulayg mabaygoengu gasamayginga, matha Ngaw Thathi dapara, sena nungungu poeybayzinga ngibepa. 18Wa, nginu wara nel Petheru, (aykap muynu kedha, kula) a nubi kula nuy ngaw ekalasiyaw kuyk. Senabi ekaloesiya na matha mepa koezi pawpa ngaru ngaru, zaginga nabepa muwasipa. Dhuray nanu mabaygal bangal um pudhepu, na bangal ekalasiya matha meparuy. 19Ngath ngithamulpa poeybamoeyne bangal Daparaw Basalayaw gud pudayzi kilay. Ngitha ngaw mabaygal kupaylmayl kedha minamay zagethoepa; midh zapun nanga ngitha gud mathamaypa itha apal, wa kedha zapul lak kedha gud mathamoeyn sey gimal dapara; a midh zapul nanga ngitha gud pudhaypa itha apal, wa sethabi zapul lak gud pudhamoeyn gimal dapara.”
20Kalanu nuydh thana niyay kazil koey dharadh gud wadhamoeydhin mabaygoepa mulayle kedha nuy Keriso.
Yesu Thanamuniya Kawriya Thayadhin Nungu Kikir a Um
21Senawbi thonarngu pawpa nuydh mina kakal ngurpamoeyngu nungu niyaykazil kedha, “Kalanu bangal ngay ngaru Yoerusalemoepa a nanu koey mabaygal ngayapa mina wati danalpoethay aymoeyne bangal. Thanamun koey mabaygal, kuyku misnarel, a sabiw ngurpay mabaygal bangal ngoena kedha mayparuy, thana ngoena umamathamoene. Thoeri goeygi kaliya ngoena bangal lak kaday tharane igililnga.”
22Kalanu Petheru Yesun moegina adhapa yoelpadhin, a nubepa kedha mulaydhin, “Kedha maygi, Awgadhaw woenab ngin danalpoethaypa kedha wati zoengu. Ngayapa adhapudhay gegeyadh, ngibepa nanga kedha za aymoene bangal.”
23Yesu buwayl thayadhin Petherulpa, “Ngaybiya kaliya thoeyay, ngi ngoedhe Sathana, ngi kasa panidhay za ngaw mina yabugudoenu dhadhal. Minguz kedha, ngidh Awgadhaw doegamuya zapul aymayginga, ngi kasa mabaygaw ubil zapul aymoeypa.”
24Nuy lak mulaydhin thanamulpa ya matha ngoedhagidh kedha, “Mabayg nga nanga nungu ubi nuydh ngaybiya asin, wa yakanuriz nungu ubilnga a ngaybiya asir ngaw mab ngalagiya nanga. Ngitha bangal imane koey mangal puy, sathawro ngaw thabaynu. Kedha midh mura ngaybiya asin, ngidh ngaru nginu sathawro manin mura goeygiya, ngath midh nanga. 25Setha ngaya nanga thanamun ubi kedha thana thanamun igililnga danal poethaypa, thana kasa guythwayamoeyne bangal thanamun igililnga. Ngadh nanga nungu igililnga kasa guythwayan kuyk nungu danalpoethay ngayapa, nuy kedha mabaygan ngaru gasamoene bangal nungu igililnga. 26Matha ngoedhagidh midh, mabaygan sike mura nabi apaw goewaw kapu rugal gasamoeyne, kasa kay kedha nuydh nungu mina igililnga guythwoeyaypa. Lawnga sena gegeyadh. Zaginga war nubepa maypa nungu mina igililnga kuniya gasamoeypa.
27“Ngay Mabaygaw Kazi lak mangedhe bangal. Ngay senabi thonara ngaw thathiw poerapar oengemine a ngaw angelal ngaybiya. Wa, senabi thonara mura mabaygal gasamoene thanamun modhab matha kedha thanamun zagethal midh, mina zageth lawnga wati zageth! 28Kedha yakanurayg! Dhuray mabaygal nanga itha, thanamulpa umapa lawnga, thana parunu thabi zapul imamoeyne, ngay Mabaygaw Kazi lak ngapa kuniya, ngaw Kuykulmay zagethoepa aymoeypa.”,