Yowane Papthayson Niyaykazil Ngapa Yesulpa Ladhudhin
111Yesu nanga muwasidhin ngurpay nungu niyaykazipa, thana mura ladhudhin wara goegathoepa, nubepa nungu yapa ngurpaypa. 2Senawbi thonara Yoewane Papthayso matha Zeyloenu meparuy, kunumoeyzig. Yesun adhapudhay zagethal nanga Yoewanelpa yadu palgadhin, nubiya Yoewaneniya ukasar wakay thamamay; nuy Yesu sike Mina Woeyayzig Awgadhoengu, lawnga lak wara mabayg nubiya kalanu Mina Woeyayzig. Mina ngulaygoepa gasamoeypa, nuydh Yoewane nungu geth niyaykazil wayamoeydhin Yesulpa.
3Thana Yesuniya kuyk wakayan kedha, “In ngi a? Awgadhaw Mina Woeyayzinga ngoeymulpa, ngath ngan nanga kulay yadu palgarngu; a lawnga war mabayg si ngapa wagel?”
4Nuy Yesu kuniya mulaydhin thanamulpa, “Ngitha yangukudu kuniya oengaw nubepa Yoewanelpa, mura zapul midh paru; 5mura itha thabi mabaygal lak dhoeynidhamoeyr, maygumal balbay tidamoeyr mabagigal mabapa mamayir, wati goengawl kikirilgal lak buth pathamoeyr muwamayl kawralmayl thana lak buth pathamoeyr, umamayl thana lak igil palemoeyr, a thana aygigal zagigal, Awgadhaw kapu yangu wakay gasamar. 6Ngitha nubepa Yoewanelpa kedha mulemiw, ‘Nginu mina yoepathaman midh? Ngadh nanga ngawngu gegeyadh gasamayginga, wa, nungu ika dhiw bangal koeyza.’”
7Yoewanen niyaykazil thana kuniya tidemidhin nanga, Yesu mulaydhin Yoewanen doegampa mura mabaygoepa, “Yoewanen maw nanga, ngithamulpa mabaygoegi dhadhabuthoenu. Ngithamun ubilnga za miyay? Ngitha kedha lawnga muku mabaygoepa imaypa, kasa kat palgipa urapu lagoenu siyayginga, ngoedhe kedha bup guban yoewimaypa, wara kuniya a wara kuniya. Ngitha mipa kedha mi ngoedhal mabaygoepa ubin maypa imaypa, adha puydhapa? 8Ngitha kedha lawnga mina rugal mabaygoepa imaypa. Ngithamun na kedha ubilnga nanga, ngitha nay mopa kuyku mabaygaw koey niyay lagoepa, kedha ngoedhal mabaygoepa imaypa. 9Lawnga ngitha na kedha ladhudhin, mina peropethaw imaypa. Wa, ngay ngithamulpa kedha, ngitha Awgadhaw yangu mabaygoepa, Awgadhaw peropetha. Ngitha koey peropetha yawayarngu, nuy ngaru adhapudhay mura peropethaya gimal.
10“Mina kulkub ngalbe Yoewanen ngaru yadu palgeman kedha muynu Minar Poelayzinga,
‘Nag! Ngath ngaw yaday woeyay mabayg
bangal kulay wayane Ngibiya paruya,
ngi ngaw mina Adhapa Thoemayzinga.
Nuydh bangal nginu yabugud buth pathane.’”
11Yesu lak mulaydhin thanamulpa kedha, “Yoewane, nungu kupay ngaru gimal mura nungu maykuykaw mabaygiya a mabaygal ngaya nubiya kulay; mabayg kulay koesimayginga, kasa kay kedha mabaygal ngaya nanga muya uthemin Awgadhaw Basalaya nanga, kasa mabayg midh, nuy nanga muy yoewthiz Awgadhaw Basalayoepa nungu igililnga ngaru gimal Yoewanen kulay igililnga midh nanga. Kuyk Awgadhaw Basalayoepa muya uthiz. 12Yoewanen ngurpay thonarngu ngapa kurusipa kayib thabukiri mabaygal gegeyadh memayipu Awgadhaw Basalayapa. Thanamun ubi kedha, thana nan gasamaypa thanamun basalayapa bangal. 13Mosen sabi a thana mura peropethal kurusipa Yoewane Papthayson thonar, thana mura yadupalgadhin Awgadhaw Basalaya.
14“Ngitha nanga thanamun yangukudu mina yoepathaman nanga, wa nuy Yoewane Papthayso, nuy lak kedha Elaysa, ngan nanga yadu palgadhin kulkub kedha, ‘Nuy bangal mangedhe.’ 15Ngitha na kawralgal nanga, wa kawran karngemiw.
16“Thabi maykuyku mabaygal, thana mi ngoedhalmayl? Thana ngoedhe moegina kazil nge, zangu barpudhay lagoenu nipa. Dhuray thana moegina kazil wal mamayipa wara moegina kazipa kedha, ‘Ngitha mingu oesiginga ngoeymuniya, ngalpan sagulpa aymaypa. 17Ngitha midh paru girel adhayginga ngoey nanga niyaypa yoelpay nathay pudhamoeypa a? Ngitha midh paru may mayginga, ngoey nanga uma mabaygaw na puyampa a? Ngitha koerkak badhoeginga?’ 18A ngitha mina koerngaygi mabaygal ngoedhe sethabi moegina kazil nge. Yoewane Papatayso nuy ngapa, nuydh amenipa ay aygudag asin, a nuy koerawayg umal ngukingu, a ngitha kedha umamoeypu, ‘Nubiya wati mari muynu.’ 19Nubiya kalanu ngay Mabaygaw Kazi na ngapa, ngay aygudoelayg a umal nguki woenile ngulayg. a ngitha kedha, ‘Nagemiw senabi mabaygoepa! Nuy koey aygudoelayg a koey umal ngukiw woenilayg, wati mabayg. Nuy wati mabaygiya puzipa, bokadhzoengu garwoeydhamay mabaygal a dhuray adhapa imay mabaygal.’ Kasa kay kedha Awgadhaw mina za kakal yakaman, senabi mina zageth ngaru aydenga a nanu aykap ngapa kakal aymiz.”
Dhuray Goegathaw Mabaygal Nanga Yesun Mina Yoepathamayginga
20Kalanu nuydh mulamoeydhin sethabi goegathal, ngalagiya nanga nuydh koeygarsar adhapudhay zagethal aymoeydhin. Thana nungu zageth imadhin, kasa kay kedha thana garki thoeyayginga thanamun ipidhadh gegeyadhoengu. 21Nuydh goegathaw nelay thurimoeydhin kedha, “Kulay ngitha Korazinalgal, wati za ngithamuniya bangal mangedhe; ngitha Bethsaydhalgal lak kedha; thana kay paypa kulay mabaygal Tayaroenu a Saydoninu nay, kedha adhapudhay zagethal imaydhin nay setha mi zagethal ngithamuniya aymoeypu, thana ngaru nay mina kulkub garki thayamoeyn, a awmaw rugal ubamoeydhin, a muyngu kunural pinimoeydhin kuykuya, thanamun wati wakasinoepa yakamoeypa. 22Awgadhaw minamay thonar nanga mangedhe, thana Tayaralgal a Saydonalgal lak moegina balbaygi kuth; ngitha Korazinalgal a Bethsaydhalgal ngithamulpa bangal koey gegeyadh. 23A ngitha Kapeniyamalgal ngithamun gamu dhuba yoewruy koeyza a ubi kedha, ngitha bangal ngithamulngu kaday nithamoene koeyza dapara; kasa kay kedha, ngitha bangal genapa idimoeyne. Thana kulay mabaygal, Sodomalgal*Sodomaw, Gomoraw mabaygaw ya gidha wara Zenesis 19:24-28 geth tidi. nay, kedha adhapudhay zagethal imaydhin setha mi zagethal ngithamuniya aymoeypu, thana ngaru mina kulkub garki thayamoeyn, a thanamun goegath matha memayipu nay. 24Awgadhaw minamay goeyga na mangedhe bangal, thana kulkubaw mabaygal Sodomalgal lak moegina balbayginga, ngitha nubi maykuyk bangal koey gegeyadh.”,
Ngitha Ayawal Ngapa Ngoenapudhaypa
25-26Senawbi thonara Yesu kedha muliz nungu Thathipa, “Thathi, ngi gimal daparaw Kuykulnga a ina apal. Ngay ngibepa koeyma gud woeydhiz, kuyk ngidh mina zapul yadu poelgaypu ngurpaygi mabaygoepa, a ngurpayzi mabaygal nanga mina ngulayg mabaygal. Ngidh wara thonara wardhamoeyn thanamulngu imayle. Wa, sena nginu ubilnga koey mabayg koerawayg a moegina kaz nuy ngulayg, setha ngoenu nanga ngoenakap apal.”
27Kalanu nuy lak buyal thayadhin thanamulpa kedha, “Ngaw Thathi nuydh mura zapul ngayapa poeybamoeyn. Mabaygal ngawngu koerawaygal. Matha Thathi kedha ngulayg. Mabaygal lak kedha Thathingu koerawaygal, matha ngay nungu Urapun Kazi nungungu ngulayg, a matha kedha ngaya nanga ngath thanamulpa seysithaman, matha thabi mabaygal ngulaygal.
28-30“Ngitha ayawal, ngitha ngunu gamu koewba asin, ngoenakap mapungu. Aya, koezi pawpa nginu zageth kasa thowanga, ngi nanga ngaw zagethaw mabayg. Ngidh ngaw zagethaw rugal kusumoeyn, a ngawngu ngurapiz, ngaw gabu ngoenakapulnga apa pudhepa, ngidh ngaru kapu ngoenapudhay gasaman; ngoeban kalmel zageth ngaru thowanga.”

*11:23: Sodomaw, Gomoraw mabaygaw ya gidha wara Zenesis 19:24-28 geth tidi.