Yesu Nuydh Nungu Twoeylop Niyaykazil Thurimoeydhin
101Senabi thonara Yesu nuydh nungu twoeylop niyaykazil thurimoeydhin gamupa. Nungu ubi kedha, nuydh thanamulpa kupayl kusuman kikiril mabaygoepa dhoey nidhaypa, mura wati maripa adhapa maypa, kikiril mabaygoengu a wati mariw malayzi mabaygoengu. 2Itha nungu niyaykazil, nungu mina woeyayzi mabaygal, thanamun nelay kedha, Simona, nungu wara nel Petheru, a nungu tukuyap Andhoeru, Zemes, a nungu tukuyap Yoewane, palay Zebadin kazi. 3Wara nelay itha kedha, Pilip a Bartholemi, Thomas a Mathayu. Nuy Mathayu kulay bokadhzoengu garwoeydhamay mabayg, a wara Zemes nuy Alpiyasan kazi, 4a wara Simona nuy kulay mina ubigig mabayg Romaniw kuyku mabaygoepa, a Yudha nuy Keriyothoelayg Yesun ngadh nanga guda aradhin yoewthaw koey mabaygoepa.
Yesu Nuydh Nungu Niyay Kazil Adhapa Wayamoeydhin
5-6Itha nungu twoeylop mabaygal nuydh wayamoeydhin adhapa. Nuydh thabi yangukudul thanamulpa mamoeyidhin, “Ngitha ladhu, mura Yoewdhayalgaw mabaygoepa, wara azaz mabaygaw doegampa lawnga; Samariyaw goegathoepa lawnga. Ngitha waza ngulaygal, ngay kulay muliz ngithamulpa kedha, setha Isoereylaw mabaygal guythuyayzi mamuyl, mabaygoeginga danalpoethaypa. 7Ladhu, ina maygi ya yadu poelgaw thanamulpa kedha, ‘Awgadhaw Basalaya ngapa amadhan thamiz.’
8“Ngitha bangal kedha zageth aymoene kay thanamuniya, kikirilgal balbaytidamoeyn, a umangu wal mamoeyir igilpa, balbaytidamoeyn wati kikirilgal ngabiya nanga badhal gamunu, wati maril gamungu adhapa mamoeyin. In nubi za ngithamulpa modhabiginga poeybayzinga, ngitha lak kedha modhabiginga poeyban.
9“Ngitha bangal wara za maygi ngithamun maboenu pasinu, a itha thabi zapul kedha, koey bokadhzapul, moegina bokadhzapul oengayg. 10Bokadhzoengu yana lak oengayg, bokadhzoepa yapu poeybayg. Wara dhoemawak, a azaz san, a boegi oengayg. Ngitha kasa kedha setha ngithamuniya mi rugal nanga. Ngitha bangal mi goegathiya nanga ngaw zageth oengaypu nanga, matha thanamun kupay ngithamulpa danalpoethaypa, ngitha waza ngaw zagethaw mabaygal.
Yesu Matha Maw Sipa Thanamulpa
11“Mabaygan ngadh nanga wara goegath gasaman ngithamulngu, mamu mina mabaygoepa nagemipa. Mabaygan ngadh nanga ngitha ayawal mamayin ngitha thanamuniya thuma asimoeyn ngitha mi kuykuthalnga setha memayipa; kurusipa ngidh senabi goegath wanan.
12“Ngitha nanga mabaygaw lagiya muy uthemin, ngitha kedha mulemin, ‘Awgadhaw woenab kalmel nabi lagoenu.’ 13Thana nanga ngitha ayawal mamayin nanga, wa senabi woenab matha mepa senabi lagoenu. Thana nanga ngitha ayawal mayginga, wa senabi woenab lagoengu kuniya manin thanamulngu. 14Mi buway lawnga goegath nanga ngithamulpa kurusipoegayginga, a ayawal mayginga, wa ngitha wanan senabi goegath lawnga buway. Ngitha memayin sizi adhapa, a buthu lupemin ngithamun sanoengu, wanan senabi goegath lawnga buway.
15“Wa, Awgadhaw thonar sepa mepa, nuydh bangal nubi apaw goewaw zeyzineydhedhe, thanamun kedha mabaygaw kuth mina koey gegeyadh bangal. Ngay ngithamulpa kedha, kulay kay paypa Sodomalgal a Gomoroelgal, thanamun ipidhadh gegeyadh kulay koeyza, kasa kay kedha Awgadhaw kapu ngurpay mamu mina yadupalgayginga thanamun goegathiya. Nubi apaw goewaw zeyzineydhay thonara nanga gasamoene Awgadhoepa thanamulpa koey dharadh aymoeypa lawnga; kasa kay kedha kaybaw kawragigal nanga nuydh bangal koey dharadh mamayine senabi thonara, kuyk thanamun kawrag.
Yesu Nuydh Wati Danalpoethay Yadu Palgadhin, Miza Nanga Bangal
16“Ngitha kurusipagemiw, ngath kay nanga ngitha wayapa thanamulpa ngurpaypa, ngitha matha kedha mamuy midh a thana matha kedha thoeydhayl umay midh. Ngitha koey poeypiyam bangal sirisiriya uthayle, thabu midh nanga, kasa kay kedha ngitha ngaru gabu ngoenakapulmayl, thoebudh uruy midh nanga.
17“Ngitha ngaru koey poeypiyam wara mabaygoengu ngithamulngu sabiw gasamoeyle. Thana bangal ngitha palngimoeypu thanamun yoewthanu dhadhal. 18Kalanu thana ngitha lak mamayipa nubi apaw goewaw adhapudhay kuyku mabaygoepa, kuyk ngitha waza ngaw gamu puziw mabaygal. 19Ngitha sethabi zapul ngoenanu maygi, thanamun wati pawapa; kedha zoenguz kedha, thonar na gasamoeyne ngitha bangal kotoenu kaday siparuy, Romaniw kuyku mabaygiya parunu, 20wa Maygi Marin senabi thonara bangal ngitha ngurpamoeyne, a ngitha bangal ngaru matha ngoedhagidh Awgadhaw mina ngurpaypa poeybaypa thanamulpa, adhapudhay kuyku mabaygoepa a matha kedha war mabaygoepa. Ngitha akag, senabi thonara ngithamun daparaw thathiw poeybayzi buth ngithamulpa ngurpay zagethoepa aymaypa. Nungu woeyayzi Marin bangal ngaru mina yangukudul ngithamulpa poeybamoeypu ngithamun yangukudul lawnga, setha bal nungu yangukudul. (Yesu Matha Maw Sipa Thanamulpa)
21“Wa, koey sirisiril bangal mangemine, kedha thonar nanga gasaman nanga apu-thath-kazil yaynanob bangal kidhakidhan sabinu gud aremipu uma mathamoeypa thanamulpa. Matha kedha tukuyap tukuyap, thathi kazi, a matha kedha kazil thanamun apu-thathi, kasa ipidhadh gegeyadh. 22Mura bangal mabaygan wati ngoenakap gasampu ngithamulpa, minguz kedha ngitha ngaw gamu puziw mabaygal, kasa kay kedha mabaygal nanga ngaya ngaybiya ngaru kalmel kuthoepa, thana bangal matha ngoedhagidh gasamoene ngaru igililnga.
23“Thana nanga ngithamulpa wati danalpoethay ayimpu wara goegathoenu, ngitha kasa gamungu zilmemin wara goegathoepa. Ngitha ngulaygal kedha, ngay wagel bangal ngaw Thathipa kuniya, kasa kay kedha, ngitha ngithamun ngurpay zageth matha ayimpu, Isoeraylaw goegathiya muwasiginga. Wa, senawbi thonara ngay Mabaygaw Kazi lak ngapa kuniya. (Yesu Matha Maw Sipa Thanamulpa)
24-25“Na koey zageth kedha, ngurpay moegina kaz gimal aymiz nungu ngurpay mabaygiya, matha kedha ngitha a mura mabaygal; mabayg nanga nungu ngurpay muwasin, wa, nuy kedha ngoedhalnga ayman nungu ngurpay mabayg midh nanga. Ngitha kedha zoenguz ngaru ngulaygal kedha, thana bangal wati danalpoethay ayimpa ngithamulpa. Kapu za kedha ngitha ngaybiya ngurpemin. Thana nanga ngoena mulamoeyn kedha, ngay Sathana, thana lak kedha ngitha mulamoeyne mina gegeyadh.
Mabaygoengu Akan Maygi (Yesu Matha Maw Sipa Thanamulpa)
26“Ngitha mabaygoengu aka gasamayg, thana miza nanga ngithamulpa ayimpu. Setha mi wati pawal nanga abayzimayl imayginga, mura muy wati pawal nanga, thana bangal kakal aymoeyne, a ngaw ngurpay ngithamulpa lak kedha.
27“Itha mi yangukudul ngath kasa gumi poeybamoeyn ngithamulpa, kalanu kay ngitha thabi yangukudul yadu palgamoeyne mura mabaygoepa. Nubi thonara ngoedhe kedha kubil midh nanga, mura thabi zapul mabaygoepa gumi. Wagel bangal kakal aymoeyne mura mabaygoepa, matha kedha goeyga midh; ngitha bangal thanamun ngurpay mabaygal aymoeyne. 28Ngitha akan maygi ngaw ngurpayngu oengayle; wati mabaygaw ngulayg matha kedha ngithamun gamul idimoeypa; thanamulpa koey zageth ngithamun maripa idimoeypa. Mabaygoengu aka gasamayg, matha ngoedhagidh kedha, ngitha matha Awgadhoengu aka gasaman; minguz kedha, matha nuydh, mabaygaw gamu a mari kalmel idiman a koey muypa thayaman. 29Kasa midh, moegithap zapul a uruyl ngithamun Thathin mura yawaypa, a nuy mura ngulayg. Ukasar uruy barpudhoeman urapun moegina bokadhzapun, kasa nanga urapun moegina uruy pudhiz nanga, nubepa kakal. Nungu nanga ubiginga, wa za aymoeyginga. 30Ngitha lak kedha ngithamun Daparaw Thathi mura ngulayg ngithamulngu, matha kedha yalbupal midh nanga ngithamun kuykunu urapun dhadh.
31“Kedha kay, ngitha nubepa koey ubilmayl adhapudhay moegina uruyiya, ngitha mabaygoengu akag.
Mabaygal Ngaya Mina Azirgigal Yesun Nelpa Kuykunidhaypa (Yesu Matha Maw Sipa Thanamulpa)
32“Ngitha ngaya nanga mina azirgigal ngaw nelpa kuykunidhaypa mabaygaw parunu, wa ngay bangal lak kedha aymidhe ngithamulpa, ngithamun nelay yadu palgedhe ngaw thathipa, ngitha waza ngaw mabaygal; 33kasa kay kedha ngitha ngaya nanga kawragigal aymoeyn ngawngu wati mabaygaw parunu, wa ngay lak kedha kawragig ayman ngithamun nelngu, ngaw thathiw parunu.
Pawdhoeginga Bangal (Yesu Matha Maw Sipa Thanamulpa)
34“Ngithamulpa sike kedha, ngay na ngapa mulupa ina apal ngaru bangal koewbuginga. Lawnga, kedha lawnga, ngath pawdh ngapa manin lawnga, ngath koewbu gi manin. 35Wa, ngay ngapa kedha zapa aymaypa, garkaz kazi wati igalayg aymiz nungu thathipa. Yoepkaz kazi lak kedha nanu apupa, a ipi lak kedha nanu yoepkaz irapa. 36Wa, koezi pawpa mabaygaw mina buway mabaygal bangal ngaru nungu thabukiriw mabaygal. (Yesu Matha Maw Sipa Thanamulpa)
37“Mabaygan ngadh nanga adhapudhay maman mani nungu apu thathipa, nungu mam ngayapa matha ngoedhagidh lawnga; kedha mabayg matha ngoedhagidh lawnga ngaw puziw mabaygoepa. Kazipa lak kedha, mabaygan ngadh nanga koeyma maman mani nungu garkaz kazi lawnga yoepkaz kazi, wa nungu mam ngayapa matha ngoedhagidh lawnga, kedha mabayg matha ngoedhagidh lawnga, ngaw puziw mabayg. 38Ina ya matha ngoedhagidh, mabaygan ngadh nanga sathawro oengayginga, a ngaybiya oesiginga, wa kedha mabayg matha ngoedhagidh lawnga ngaw puziw mabaygoepa aymoeypa.
39“Dhuray ngaw puziw mabaygoengu bangal ngaru umamathamoeypu, kasa kay kedha mabaygal setha ngaya nanga thanamun ubi kedha, thana thanamun igililnga danal poethaypa, thana kasa guythwayamoeyne bangal thanamun igililnga. Ngadh nanga nungu igililnga kasa guythwayan kuyk nungu danalpoethay ngayapa, nuy kedha mabaygan ngaru gasamoene bangal nungu igililnga.
Awgadhaw Sib Wanan Ngabepa (Yesu Matha Maw Sipa Thanamulpa)
40“Mabaygan ngadh ngitha ayawal mamayin, wa nuydh matha kedha ngoena ayawal manin. Ngoena nanga ayawal manin, wa matha kedha nuyn ayawal manin, ngoena ngadh nanga wayan. 41Wa, muynu kedha, ngadh nanga Awgadhaw wayayzi mabayg ayawal manin, minguz kedha nuy kedha zagethaw mabayg Awgadhaw, sepalbi ukasar mabayg kalmel Awgadhaw sib wanan gasaman; a mina mabayg lak kedha, mabaygan ngadh nanga mina mabayg ayawal manin, nuy kedha mina mabaygiya ngoenakap asin nanga, wa sepalbi ukasar mabayg kalmel Awgadhaw sib wanan gasaman.
42“Wa, kedha yakanurayg, mabaygan ngadh nanga ibupudhay poeyban urapun ngaw zagethaw mabaygoepa, nuy mina apal, ngayapa yakanuraypa lawnga senabi kapu zageth, kasa nguki poeyban ngaw puziw mabaygoepa nanga nuydh poeybayzi mabaygan ngaru gasaman siba wanan. Minguz kedha, senabi kapu danalpoethay matha kedha ngayapa.”,