Awgadhaw Patidhaygi Yawadhan Nowalpa
91Awgadhan nungu woenab poeybadhin Nowalpa a nungu garkaz kazipa. Nuy kedha mulaydhin, “Koeyma bal matha kazil gasamidhe, lak bangal ngithamun kaziw kazil mura thabi apa goewanu nithamoene.
2“Mura boeradharaw uruyl, a boethal uruyl, a malu uruyl ngithamulngu bangal akan; thana mura ngithamuniya apal. 3Ngithamulpa aygudoepa ubipa, matha kedha boeradharaw ayde, ngath mura ngithamulpa kusuman ayde. 4Urapun za ngitha bal purthayg, ngidh nanga uruy mathaman ngidh ngaru kulka adhapa manin sobaginga, kalanu ngidh purthan. Madhul nanga kulkalmayl ngath lawnga manin ngithamulngu aygudoengu kedha zoenguz kedha senaw kulka nanga nuy mura igilaw za.
5-6“Mabaygaw kulka lak kedha igilaw za, ngitha mabaygaw kulka pay yoewdhayg, minguz kedha nuyn Awgadhaw ngoedhalnga aymoedhin.
Ngadh nanga mabaygaw kulka pay yoewdhan,
nungu kuniya modhab ngaru kedha,
mabaygan kuniya lak nungu kulka pay yoewdhan,
a uruy lak kedha,
nuydh nanga mabaygaw kulka pay yoewdhan
ngath lak kedha kuth poeyban uruypa.
7Ngitha koeyma bangal kazil mamayine, lak bangal thana mura nithamoene thabi apa goewanu.”
Awgadhaw Patidhaygi Yangukudu Nowalpa a Matha Kedha Nungu Garkaz Kazigu
8Awgadh lak mulaydhin thanamulpa, Nowa a nungu garkaz kazil kedha, 9“Ina ngath ngaw patidhaygi yawadhan ayimpa ngithamulpa, a ngithamun kaziw kazipa, 10a setha ngithamuniya kalmel mi igil uruyl nanga adhapa pagamoeydhin butangu, boeradharaw uruyl a boethal uruyl. 11In nubi yoedu ngath ngaw patidhaygi yangukudu ayman ngithamuniya mura parunu. Ngay mina ya muliz kedha, ngayapa lak mura igilzapa woeray dudupoeypa lawnga, ngayapa nubi gugu ubidh thoeyayzimayngu lak woerngu idimoeypa lawnga. 12Nubi patidhaygi yangukudupa ngaw, ngithamulpa mina yapathoemaypa, ngitha mabaygal a mura igil uruyl, 13ngath maku ayman dhudhuwab dapara ziyanu gimanoeka, ngithamulpa ngoenanumaypa ngaw patidhaygi yangukudu ngithamulpa. 14-15Mi thonara nanga ngath dapar ziyal palan, senabi thonara ngath dhudhuwab nanga iman, ngath ngaw patidhaygi yangukudu ngoenanumanin ngithamulpa kedha, ngayapa nubi apa goewapa lak dudupoeypa lawnga. 16Dhudhuwab nanga zilamiz ziyaw kuthiya ngitha bangal ngaw yangukudu ngoenanumayparu kuthagi kuykugi yawadhan ngayapa ngithamulpa mura mabaygal a igil zapul nubi gugu ubidh thoeyayzimaya. 17Senawbi dhudhuwab nuy bangal maku ngaw yawoedhayzimaypa mura nubi apaw goewaw mabaygoepa a igilzapa.”
Nowa a nungu Kazil
18Nowan kaziw nelay itha kedha, Sem, Am, a Zapeth. Thana butungu adhapagamoeydhin. (Am nungu kazil Kananaw doegam mabaygal aymoeydhin.) 19In mura mabayg nubi apaw goewanu muynu nanga thanamun kaziw kazingu pawpa kupar palaydhin Nowan thoeri kazingu.
20Woerngu kalanu, koeykoeyne apaw lagaw zagethaw mabayg Nowa; nuydh kulay goereypaw apaw lag aymoedhin.
21Thana nanga goereypaw koewsal giyasimoeydhin, nuydh umal nguki aymoedhin a wanaydhin. Nuy nanga um walaydhin nuy kasa kupal potowakunu muynu uthuy yoewnadhin. 22Nungu kazi Am, Kananalgaw muruyg nuydh nungu thathi imadhin kasa kupal. Nuy uzaraydhin a nungu ukasar tukuypoepa mulaydhin.
23Kalanu palay Sem a Zapeth koey sodh madhin, palay kaliya gud paladhin palamuniya a kalal uzarmoedhin muya uthemoemoedhin palamun thathiw pothowakuya. Palay nuyn imayginga palay kasa matha woergi thayadhin palamun thathiya, paru matha adhapa nungungu imayle. 24Nowa nanga balbayg asidhin nanga nuydh gasamoedhin kedha, nungu kuthay kazin nubepa midh nanga aymoedhin 25nuy kedha mulaydhin,
“Kanana, ngi ngaw wati koewba kazi,
ngi bangal kasa nginu
ukasar tukuypaw zagethaw mabayg,
ngibepa wara mina zapa gasamoeypa lawnga,
ngi bangal kasa zagethaw mabayg.”
26Nuy Nowa kalanu
eso pugaydhin Awgadhoepa kedha,
“Ngay ngibepa mina koey eso,
ngaw kazipa Semalpa,
nuy waza nginu getha doegamaw mabayg,
a ngi waza nungu Awgadh,
Kanana bangal ngaru
nungu kasa zagethaw mabayg.
27Zapeth lak kedha
Awgadhan bangal nubepa kapu za aymoene,
nungu kaziw kazil bangal koeygarsar.
Thana bangal Semaniya memayipu,
a Kanana bangal lak Zapethan
kasa zagethaw mabayg.”
28Koey woerngu woeyay kalanu Nowa sizi pawpa lak kuykuthalnga uzaraydhin 350 wathoelnga. 29Kurusipa nungu wathoel 950 aymoeydhin nanga nuydh nungu kuth gasamoedhin.,