Yakubun Moeygapa Yangukudul
491Yakubu mura nungu garkaz kazil garwoeydhamoeydhin a kedha mulaydhin, “Ayawal ngapa ngayapa gamupa. Ngay ngithamulpa mulepa, kalaw goeyginu bangal midh na paru zapul aymoeypu ngithamulpa, a ngithamun kaziw kazipa.” 2Nungu Yakubun wara nel Isoereyl. Nuy kedha nungu garkaz kazipa, “Kurusipagemiw ngaw yapa, ngay ngithamun thathi Isoereyl.” Nuydh thanamulpa moeygapa yawadhan aymar yaynanob kedha,
Rewben
3“Rewben, ngi ngaw kuykuy kazi a ngi ngaw magaw, ngaw koeykoeyne niyaypa yoelpay kazi. Ngi mura gimal nginu tukuypiya, nginu magaw koeyza, a nginu woeydhumoeypu. 4Ngi ngoedhe koey woerngu woeyay baw lagiya mura, kasa kay kedha nginu kupay bangal mamu mina lawnga nginu tukuypiya gimal. Minguz kedha, ngidh koey wati pawa aymoedhin ngaw zagethaw yoepkaziya; yoepkaz nga nanga lak kedha ngaw ipi. Ngidh nginu thathiw uthuy lag sagul paladhin, mina apasiginga.”
Simiyon a Lebi
5Isoereyl matha umepu nungu mura garkaz kazipa, “Simiyon a Lebi ngipel mina tukuyap kazi, ngipel matha kedha koey magawlnga, ngipeniya nanga ngipen koewbu rugal niyaypa. 6Kasa kay kedha, ngayapa ngipeniya puzipa lawnga. Ngayapa kedha ngoedhal ya umaynu puzipa lawnga ngipeniya, ngipel mabayg thabukirin uma mathampa, a wara thonara garkaz kow ngipel kasa nuyn nuthaypa thatha uma mathamaypa. 7Wati za bal mangedhe ngipen thabukirinu. Ngipel waza mina silamaylayg, mina koey silamaypa nagaylayg. Ngipel koerkak badhoegig. Ngath bangal ngipel sigaw gud wanamoene ngipen mabaygiya, mura Isoereylalgiya.”
Yudha
8Isoereyl matha umepu nungu mura garkaz kazipa, “Yudha, nginu tukuypan bangal ngin thawmayparu, kedha zoenguz ngi nginu thabukiriw mabaygaiya kasa mabadh ulaypa. Ngidh thana mabar bal gasamoeypa. Nginu tukuypal bangal ngibiya parunu bangal kuykul pathidhamoeypu. 9Ngi ngoedhe kobris ayngu aygudaw mabayg koey magawlnga ngoedhe layon. Silamay kalanu ngi nginu lagoepa kuniya tidiz a ngoenapudiz. Ngi ngoedhe layon nge, kobris aygudaw ayngu kalanu, koey akalnga nginu ngoenapudhayngu gegeyadh maythayle.
10“Wa, ngi Yudha ngibepa, nginu buwaypa bangal Peron rugoepa oengaypa, nginu kaziw kazin bangal gethiya yoelpaypu a minampu. Lagan bangal ngi a nginu kaziw kazipa bangal modhabiya mayparu, ngithamulpa kapu asin a koerngayl kawra manin parunu, kurusipa bangal mina kupu mabayg mangedhe, kedha mopa kuyku zoepa oengaypa. 11Ngi a nginu buway koey aydeg zapulayg bangal, ngoedhe kedha ngidh nginu tetel uruy donki goereypaw puy kuykunu yatharan, mina kapu goereypaw puy. Ngidh nginu rugal kulka gamul umal ngukin goereypaw ikaynu garwalgamoeypa. 12A nginu mabaygal bangal mina kapu ngoedhalmayl toedipu, koey gamul dhangalmayl bangal koey susu ikay woeningu a umal ngukingu kubikub purkalmayl.”
Zeboelon
13Isoereyl matha umepu nungu mura garkaz kazipa, “Zeboelon bangal malu buwadhoenu niparu. Nginu buway nanga thana bangal mina koey butaw zagethalgal. Thanamun butaw anga toeyay lagal koeygarsar kurusipa Saydon.
Isakar
14“Isakar ngi matha ngoedhagidh lawnga donkiya; donki nge bangal zagethan meparu, Isakar ngi kasa gamu goegadhin apiya yoewipa, nginu zagethaw ruganu dhadhal. 15Kurusipa ngidh iman kedha, ‘Ina kay mina kapu ngoena pudhay lag.’ Boeradhar mina kapu ngoedhalnga, mura ubilmaypa ngibiya aymaypa sethabi boeradharoenu, kasa kay kedha ngithamun buway gamul koey goegadhimayl zagethoepa aymoeypa. Kurusipa bangal ngitha wara mabaygaw mapu zagethaw mabaygal aymoeyne.”
Dan
16Isoereyl matha umepu nungu mura garkaz kazipa, “Dan, nginu nel muynu kedha, ‘minamay mabayg.’ Nginu kaziw kazingu bangal ngulayg thanamun mabayg zoeyzi neydhay, matha kedha mura Isoereylaw buway midh nanga. 17Ngi a nginu buway bangal ngoedhe thithur thabudh yabugudoenu pasinu thura nagemipu, ngithamun thabukiriw mabaygoengu gumi mangayle. Ngitha ngoedhe nge thithur thabul ngithamun thabukiriw mabaygaw osanu pukukunu thoeydhemipa, mamu nuy thabukiriw mabayg osangu adhathayan.”
18Kalanu Isoereyalan thoeythupoegay Awgadhoepa kedha, “Kuykulnga, ngidh gar ngoena ibupudhar, a mura zapul thow palar, ngath kasa ngi ugaypa.”
Gad
19Isoereyl matha umepu nungu mura garkaz kazipa, “Gad, nginu buway nanga bupaw mabaygan bangal mathampu, kasa kedha nginu buwayn bangal thana wagel wakayipu mathamoeypa.
Aser
20“Aser, nginu buway boeradharan bangal, ayboedhaw thonara koey aykapulnga. Sethabi aydel bangal matha ngoedhagidh mopakuykupa.
Napathoelay
21“Napathoelay nginu buway bangal ngoedhe diyadh, kasa kobigadh wamayipu, matha wamenalnga wadha wadhagampa wamayipu, a thanamun kazil lak kedha kapu goemulmayl.”
Yoewsepa
22Isoereyl matha umepu nungu mura garkaz kazipa, “Yoewsepa, nginu buway bangal kapu puy koewsal tham, ngukinu pasinu. 23-26Nginu thabukiriw mabaygal bangal ngitha mina gegeyadh mathamoeypu, kasa kay kedha thana bangal ngitha yan wakaypu gagay thayakaw poegaypa. Minguz kedha, ngithamun thabukiriw mabaygal ngapa nanga ngithamun gethal mina soersimayginga thayakal tadimaypa, a Isoereylan Awgadh, ngaw Awgadh nuydh ngitha magaw palepa. Nuydh ngithamulpa mura mina zapul poeybepa, matha kedha mamuy danal poethay mabayg nungu mamuyl danal pathepu. Minguz kedha nuy adhapudhay woenabal a poerapoeral Awgadh ngoedhe kedha kula. Nuydh poeybaypa ari nguki a matha kedha boeradharaw nguki. A woenab kalmel mura tetel uruya a ngithamun kaziya. Mura za senawbi, ngithamuniya mura guguwabidh thoeyayzinga padal, poelawal, a aypuykoewsal. Ngaw mina ubi kedha, mura itha bangal thabi mina zapul, woenab bangal Yoewsepan kuykoenu, kedha zoenguz Awgadhan nuyn mina adhapa thamadhin nungu tukuypoengu. Awgadh nubiya parunu geth wanadhin.”
Benzoeman
27Isoereyl matha umepu nungu mura garkaz kazipa, “Benzoeman mina bathaynga kurusipa kut, ngi ngoedhe kedha kobris ayngu aygudaw mabayg, koey magawlnga ngoedhe aygudal umay, ngoedhe woelp.”
28Itha thabi nelay gimal nanga thana Isoereylaw twaylob buway kuykul, a itha thabi kapu yangukudul nanga thanamun thathi Isoereyl thanamulpa yaynanob umay umapa moeygapa.
Isoereyl Nungu Kuth a nungu Moerama Thoeyay
29Kalanu Isoereyl nungu twaylob garkazipa kedha mulaydhin, “Wa, ngaw mabaw thonar gasaman. Ngay sipa ngaw thathiw thathipa garwoeydhamoeyne bangal. Ngitha bangal ngoena sakaynu muynu wanane, ngaw thathil ngalaga nanga Epronan boeradharnu, Ithalayg. 30Ngitha ngulaygal kedha, Makpela wara lagaw nel sey Mamrenu, Kanananu muynu, ngalpan thathiw thathin ngalaga nanga boeradhar barpudhadhin,*Abrama nuydh boeradhar barpudhadhin wara Zenesis 23:3-20 geth tidi. ngalpan umagamupa moeramaypa thoeyaypa.
31“Thana Abrama,Abraman kuth wara Zenesis 25:9-10 geth tidi. nungu ipi Seray, Isaka, nungu ipi Rebeka, a matha kedha ngath sey wanadhin ngithamun apu Leya. 32Senabi boeradhar a sakay si Ithangu barpudayzinga. Ngitha bangal ngoena sew moerama thoeyane.” 33Nuy yanu kalanu, nuy lak apiya yoewnadhin urapumayn, nuydh muwasidhin.

*49:30: Abrama nuydh boeradhar barpudhadhin wara Zenesis 23:3-20 geth tidi.

49:31: Abraman kuth wara Zenesis 25:9-10 geth tidi.