Yudha a Thamar
381Senawbi thonara nanga, Yudha miyaydhin nungu tukuypoengu, a nuydh nungu mudhathoemay lag amadhan aymoeydhin Adulamaw mabaygiya nungu nel Yira. 2Si nuydh Yudha Kananaw Yoepkaz, ngoewakaz gasamoedhin, nanu thathiw Nel Suwa. Nuy kalanu niyaypa yoelpaydhin nabiya.
3Kalanu nadh garkaz kazi imadhin, Yudha nuyn nel tharadhin Er. 4Kalanu na lak mapunga aymaydhin, kazi madhin wara garkaz kazi. Yudha nuyn nel tharadhin Onan. 5Na lak mapunga aymaydhin, kazi madhin lak garkaz kazi, Yudha nuyn nel tharadhin Sela. Thana sethabi thonara lagoenu memayipu, lagaw nel Akzib, Selan nanga kazi madhin. 6Yudha nungu kuykuyg kazipa ipi gasamoedhin, nanu nel Thamar,
7kasa kay kedha nungu Eroen ngarapudhamay, a buwayl thoeyay Awgadhoepa matha ngoedhagidh lawnga. Awgadhan nuyn umapa wayadhin. 8Era na guythwayan nanga, Yudha kedha Onanalpa, kuthaygoepa kedha, “Ngidh ngaru ngalpan koey pawa ayman nabepa, ngidh nan mar niyaypa yoelpaypa kazipa koesimoeypa nginu kuykuygoepa.”
9Kasa kay kedha Onan nuy ngulayg kedha, nadh bangal na kazil mamayine nanga, nungu Onanan kazil lawnga, nungu tukuypaw kazil. Kalanu nuy Onan kedha, palay nanga sagul thareman nanga, nuydh nan ngaru maytha poelayginga. Nungu Onanan ubiginga kedha, nungu lumayzi kazil nungu Kuykuygaw nelay wamayipa.
10Nungu Onanan buwaylthoeyay lak kedha Awgadhoepa matha ngoedhagidh lawnga. Awgadhan kalanu nuyn umoepa wayadhin. 11Yudha nungu urapun garkaz kazi wanadhin, ukasar mulupa, nungu aka kedha zoengu, wara kedha nungu kazi Sela, lak kedha umanga. Nuydh kalanu nan Tamana wayadhin kuniya nanu apu- thathiw lagoepa, mulaydhin nabepa kedha, “Ngi bangal sew meparu, kurusipa bangal ngaw kazi Sela koey mabayg aymidhe ngibepa alaypa.” Wa, na miyaydhin nanu apu thathiw lagoepa.
12Sizi powpa moegina kuykuthalnga buth, a kalanu Yudhan ipi um miyaydhin. Nuydh nanga koerkak badh nanga awm muwasidhin nanga adhathayadhin. Sew kalanu nuy nungu igalgoepa mulaydhin Yiralpa, Adulamoelayg nuy. Palay kalmel uzarmoedhin thanamulpa nungu mamuy zagethaw mabaygoepa. Thana ngalaga nanga nungu mamuyl baban thudhamoeyr, lagaw nel Timna.
Thamar na Buwaylthoeyay Aymoeydhin
13Thamar nungu Yudhan garkaz kaziw ipi, nadh karngemidhin nanu ira Timnapa miyaydhin nungu mamuypa baban thudhaypa. 14Na Thamar ngulayg kedha, nan bangal Selapa ipi manine, kasa kay kedha Yudha thanamun koey pawa aymayginga, Sela kay koey mabayg aymoeydhin, Yudha nuydh nuyn poeybayginga nabepa alay. Na kedha zoenguz buwaylthoeyay aymoeydhin kedha, nadh Yoepkaziw maykaw rugan thudhaydhin, na wara rugan ubamoedhin parupa gamupa woerdhaypa, kalanu na Timnaw yabugudoenu pasinu thanuraydhin, goegathoepa amadhan, goegath Enaym nadh nanu ira ugadhin.
15Yudha nanga nan imadhin nanga, nanu paru a gamu mura woerdhayzinga, nubepa Yudhalpa kedha, wa ina yabugudaw yoepkaz. 16Nubepa gumi kedha na waza nungu ira nuy nabepa ubilmaypa muliz aymaypa. Na, nubepa kedha muliz, kuniya, “Ngidh kay ngayapa modhabiya za miyay maypa?” 17Nuy kedha, “Ngath ngibepa kazi nani boey gethawayane bangal.” Na kedha, “Wa, ngidh kay ngaybiya kow aw? Za wanar kaykedh, nginungu zangu yakanurayle.” 18Nuy yapupoeybiz kedha, “Ngath kay ngibiya mi maku wanaypa?” Na kedha, “Wa, ngi kay ngayapa senaw nginu boegi kow a wara za nginu nelaynga a nanu urikam wanar kayke, nginungu naningu yakanurayle.”
Wa, nuydh kalanu si nabiya mamoemoeman. Kalanu palay ubilnga aymoedhin, kalanu na nungu mapunga aymoeydhin. 19Na Thamar lagoepa kuniya miyaydhin nanu lagoepa. Na sethabi gamu paru woerdhayzi rugan thudhaydhin kalanu nanu yoepkaz maykaw rugan ubamoeydhin.
20Kalanu Yudha wayadhin nungu igilayg Yira. Nuy kedha, “Yira, ngidh nani kedha mar nabepa, sena yoepkaz nga nanga yabugudoenu pasinu nipa, a sepal ngaw za ngapa kuniya kaykedh mamoemoene.” Kasa kay kedha Yira nuy si mangaydhin nanga, nuydh nan yan lumar, imayginga. 21Nuy mabaygoepa yapupoeybiz kedha, goegathaw nel Enaym, “Ina nanga yabugudaw yoepkaz naki woelmayngu, na ngalaga, koezi?” Thana kuniya kedha mulemin, sethabi mabaygal kedha, “Ina ngaru kedha, kulay goeyginu yabugudaw yoepkaziginga.”
22Nuy Yira kuniya tidaydhin nanga nuy Yudhalpa mulaydhin kedha, “Ngath nan imayginga, mabaygan ngaya sethabi lagoenu kedha muliz kedha, ‘Ina ngaru kedha, kulay goeyginu kedha ngoedhal, yoepkaziginga!’” 23Yudha nubepa kedha muliz, “Aw, kasa wanaw, na waza sepalbi za nabiya niyamoeypu, ngoeban ubigig mabaygoengu ngoebalngu giwn maythayle. Ngay mina yan nuthayngu nabepa nani pa maypa, kasa kay kedha, ngidh nan ngaru gasamoeyginga, imayginga.”
Yudhan Azir
24Sizi powpa thoeri moelpalaw kaliya nanga, mabaygan Yudha ngulayg paladhin kedha, “Nginu kaziw ipi, Thamar, na mina yababir buwayl thayamar, na ngoedhe yabugudaw yoepkaz nge, na kayib mapunga.” Kalanu Yudha ya guythayadhin kedha, “Adhapa kay sena mariw, muypu kay nathaw umapa.” 25Wa, thana nanga nan gasamoedhin adhapa madhin nanga, nadh yangukudu gethawayadhin nanu iralpa, Yudhalpa kedha, “Ngay mapunga, itha ngunu zapul nanga, ngaybiya niyaypa imay, nelaynga za a boegi, itha ngaybiya niyaypa. Ngunu za ipal, imay itha?”
26Yudha nanga sethabi za imamoeydhin nanga, nelaynga za a nanu urikam a boegi, nuydh thana ngurapiz kedha nungu zapul, nuy kedha mulaydhin, “Sena na balbayginga, na balbaygi doegamoenu, ngaw gegeyadh; ngath ney ngaw kazi Sela nabepa madhin garwoeydhamoeypa ney, wa balbayginga ney.” Wa Yudha kalanu lak nungu ubilnga nabiya aymayginga.
27Wa, thonar na gasamadhin, nanu kazimay thonar nanga, thana imadhin kedha, “a ipal nanu koetha kazi.” 28Na nanu kaziw kikirin na pungar nanga nuydh wara kazi geth adha thayan. Nadh kaziw gasamay yoepkazin iman. Nadh na imadhin nanga nadh kulka gamul thoewman yatharadhin. Na kedha mulaydhin kedha, “Wa, in kuykuy kazi.”
29Kasa kedha, sena ngunu geth na kulay adha padhadhin nanga nuydh nungu geth muy thayadhin nanga nungu tukuyap kasa nungungu paypa miyaydhin kulay danadhaypa. Na kedha, kazi gasamay yoepkaz, “a, a ngi kasa nginungu paypa ngapa kulay adhapadhaypa.” Kalanu nadh nuyn kedha tharadhin, Perez. (Muynu aykap kedha, ngidh kulay nabi pasagud gudpudhanu.) 30Kalanu nungu tukuyap ngapa, kulka gamul mukubilnga kazi adhapadhadhin. Nadh nanga nuyn imadhin nadh nuyn kedha tharadhin kedha, “Nginu nel Zera.” (Muynu aykap kedha, kulka gamulnga.)