Yakubu Mangaydhin Labanoen Lagoenu
291Yakubu nuy nungu mabanu matha woelmay, a nuy woelmay sager doegampa lagoepa. 2Gumi nuy nubepa ngukiw may mangaydhin a mamuyl sike pasiya apiya poelemar wadhwadhgam. Setha thana mamuyl koezi nabi mayngu nguki poeybayngu, ina kay kula gudpuday lagoenu nabiya.
3Thana mamuyl garwoeydhamiz sipa. Thana danal poethay mabaygan senabi koey kula adhapa manin a ngukin poeybiz thana mamuyl. Kalanu thana lak nan kula balbaman nanu woenay lagoenu. 4Yakubu nuy yapupoeybiz thanamulpa mamuy danal poethay mabaygoepa kedha, 5“Ngitha ngalagaw lagalgal.” Thana kedha mulaydhin kuniya, “Ngoey Aranalgal.” Yakubu lak yapupoeybiz kedha, “Ngitha Nayon kazi Leyboenoelngu ngulaygal?” Thana kedha, “Wa ngoey ngulaygal.”
6Kalanu Yakubu yapupoeybiz kedha, “Nuy Leyboen matha ngoedhagidh a?” Thana kedha, “Wa, nuy balbayginga. Kedha nagi, sena boey ulaypa nungu kazi Reysoel, nungu mamuylayg.” 7Yakubu kedha, “Ina goeyga mina koeyza, a thonar kay matha lawnga mamuypa muythoeyaypa. Ngitha thana mingu kasa nay ngukin poeybiz, a lak kuniya nay mamayin thanamun aygudaw lagoepa?”
8Thana nubepa kedha kuniya mulaydhin, “Ngoeymulpa kedha aymoeypa lawnga. Kurusipa kay manin mura mamuyl mangemipa a kula kay adhapa thoemaypa kay, mamuypa ngukiw poeybaypa.” 9Nuy nanga Yakubu yadu umay thanamulpa nanga Reysoel senabi thonara mangiz mamuylayg, thanamuniya si.
10Yakubu nanga Reysoelana iman nungu Wadhuman mamuylayg, nuy uzariz a kula mayngu adhapa thaman a ngukin poeybaydhin nungu wadhuwaman mamuyl. 11Kalanu nuydh nan gudthapaman a mamu mayl ikan gasaman. 12Nuy kedha nabepa, “Ngay nginu thathiw buway mabayg Rebekana kazi.” Na kalanu zilamiz nanu thathipa mulaypa.
13Nuydh nanga mi thonara karngemidhin nungu wadhumaw Yakubun ya nanga nuy Leyboen mamu gar kasa woeynaydhin Yakubuniya a mamu gud thapaman a kalanu nuydh Yakubun lagoepa madhin. Kalanu Yakubu Leyboenan mura yadu thuran zapul midh paru aymoeydhin. 14-15Leyboen kedha mulaydhin, “Wa, se mina, ngi ngaw gamu kulkaw mabayg.” Wa, Yakubu matha puzir Leyboeniya urapun moelpal na yabaythayadhin nanga.
Yakubu Leyboenalpa Zagethan Miyaydhin Reysoelom, Leyom Modhabipa
Leyboen Yakubulpa kedha, “Ngibepa kasa zagethoepa lawnga, kasa kulka a buway doegumuya, nginu mi modhabipa ubi?” 16Leyboenan ukasar yoepkaz kazi, kuykuyg Leya a kuthayg Reysoel. 17Leya na mina kapu purkalnga, kasa kay kedha Reysoel nanga adhapudhay ruwaypa koepu yoepkaz. 18Yakubu nungu Reysoelapa ubi. Nuy kedha, “Ngay bangal ngibepa seben wathoepa zagethan meparu ngidh kay nanga ngayapa pawoeyaypa Reysoelaniya garwoeydhamoeypa.”
19Leyboen kedha, “Ngath bangal sike nan ngibepa manine, ngi ngayapa matha ngoedhagidh wara mabay midh nanga, koew ngaybiya yawpugi.” 20Wa, Yakubu seben wathoepa zagethan miyaydhin nubepa Reysoelapa gasamoeypa. Sizi pawpa zageth nungu moegina kuykuthalnga kasa kay kedha sethabi koeygarsar goeygil thana nubepa ngoedhe kedha goeygil moenarimayl wanaydhin. Minguz kedha, nungu ubi waza nabepa. 21Nuy kedha Yakubu Leyboenalpa, “Ina thonar gasaman niyaypa yoelpaypa.”
22Wa, Kalanu Leyboen niyaypa yoelpay ay aymoedhin, mura igalgal a mabaygal thuraydhin. 23Kasa kedha senabi kubilu nanga Reysoel lawnga nge, nuydh mamu Leyana Yakubulpa madhin a Yakubun uthuy mamu ngedh Leyaniya 24Leyboen nungu zagethaw yoepkaz Zilpana poeybaydhin Leyalpa nanu geth moebayg.
25Kurusipa war boethaynga Yakubu ngulayg asin kedha, sena Leya nubiya uthuy yoewnan. Nuy kalanu uzariz Leyboenalpa muliz kedha, “Ngidh mingu ngayapa kedha ayman? Ngay ngibepa seben wathoelnga miyaydhin Reysoelapa gasamoeypa. Ngidh minguz ngayapa sagul poelay aympa?” 26Leyboen nubepa kuniya muliz kedha, “Ina koew pawa kedha lawnga kuthayg kulay niyaypa yoelpaypa; mamu kuykuyg kulay a kuthuyg wagel kay. 27Mamu nubi wiki ugar yabay thoeyaypa nubi Leyana niyaypa yoelpay kalmel niyay, ngath kay Reysoelana poeybaypa ngibepa, ngidh kay kalanu nanga war seben wathoepa ngayapa zagethan mepa.”
28Yakubu senawbi ubilmaya Leyboenan asidhin, senawbi wiki nanga yabay thayadhin Leyboen nuydh poeybadhin Reysoelana Yakubulpa ipi. 29Leyboen nungu zagethaw yoepkaz Bila Reysoelapa nanu geth mabayg. 30Yakubu nuy Reysoelaniya niyaypa yoelpaydhin, nungu nabepa ubi mina koeyza Leya mamu mina lawnga. Kalanu nuydh lak zagethan miyaydhin Leyboenalpa wara seben wathoepa.
Kazi Danadhadhin Yakubulpa
31Awgadhan nanga imadhin kedha Leyana moegina ubilnga yawaypu Reysoelaniya, nuydh balbayg paladhin Leyalpa kazipa. Reysoel nanga na ngaru kazigig. 32Wa, na Leya maythalayg aymaydhin a garkaz kazi madhin. Na kedha mulaydhin, “Awgadhan nguzu ngoenakap kikir imadhin. Nuydh kalanu ngoena ubilnga imane, nguzu alayn.” Nadh kedha zoenguz nanu kazi Rewbenan tharadhin. (Aykap ngoedhe kedha nge, garkaz kazi imane.)
33Na kalanu lak maythalayg aymaydhin a wara garkaz kazi madhin. Na kedha, “Awgadhan ngayapa in kazi manu. Minguz kedha, nuydh karngemidhin kedha, ngoena waza mamu ubilnga imayginga.” Nadh kedha zoenguz kazi nel tharadhin Simiyon. (Aykap ngoedhe kedha nge, karngemin.)
34Naka lak mamu maythalayg aymaydhin a kazi madhin, lak garkaz kazi. Na kedha, “Wa, ngath nguzu alaypa mamayin thoeri garkaz kazi. Nuy bangal mina kay ngayapa papudhedhe adhapa mayginga.” Nadh kedha zoenguz nel tharadhin Libay. (Aykap ngoedhe kedha nge, papudhedhe.)
35Na kalanu lak maythalayg aymaydhin a kazi madhin garkaz. Na kedha, “Ngath kay senaw Awgadh thawmaypa.” Nadh kedha zoenguz kazi nel tharadhin Zudha. (Aykap ngoedhe kedha nge, thawmaypa.) Na kalanu kazigig gasamayg asidhin.,