Serana Zagethaw Mabayg Abramalpa Poeybadhin Ipi
161Abraman ipi na mina koey kuykuthalnga uzaraydhin kazigig, kasa kay kedha nabiya urapun Aykuputhulayg, nanu zagethaw yoepkaz meparu; nanu nel Eyga.
2Wara thonara Sera nanu alaypa mulaydhin kedha, “Ngayapa kazipa gasamaypa lawnga, Awgadhan ngayapa kazi poeybayginga; ngi bangal ngoezu zagethaw yoepkaziya uthuy yoewnane, wara kedha nadh ngayapa kazi gasamoene. Wa Abraman asidhin Serana ubilmaya.” (Senabi thonara thanamun pawa kedha, koey mabaygan ngulayg gasaman zagethaw ngoewakaz ipi thanamulpa.)
3Wa, Sera Eygana poeybadhin nubepa zagethaw yoepkaz ipi. In nubi za na aymoedhin Kananaw niyay kalanu ten wathalnga. 4Abram Eyganiya uthuy yoewnaydhin, kalanu na maythalayg aymaydhin. Nadh na imadhin kedha na maythalayg, na Seralpa adha wanepu.
5Sew kalanu Sera gegeyadh gasamoedhin, na kedha mulaydhin Abramalpa, “Na Eyga na kasa koeyma kupuripa ngayapa kedha, na maythalayg. Ina ngoezu gegeyadh lawnga, ina nginu gegeyadh; Awgadhan kay bangal seysithamoene. Ngath madhin Eygana ngibepa ipi, midh paru na ngaybiya gimal yadu umepa? Na ngoezu zagethaw yoepkaz.” 6Abram nuy Seralpa kuniya kedha mulaydhin, “Wa sena nginu zagethaw yoepkaz, nginu ubi nabepa midh zagethoepa aymoeypa.” Sera sizi pawpa nan koey dharadh mayparu, a kalanu na Eyga gamungu zilmaydhin Seralngu.
Awgadhaw Angela Eygalpa Mulaydhin Mabaygoegi Dhadha Sakarnu Muynu
7Na nanga Eyga zilmaydhin nanga Awgadhaw Angelan nan dhadhal gasamoedhin moegina ngukiw maynu, nanu mabaw lagoenu pasinu, mabaygoegi dhadha sakara, lag nel Soer. 8Angela nabepa mulaydhin kedha, “Eyga, ngi Serana zagethaw mabayg, ngi ngalagaz ngapa, a ngi ngalagapa ulaypa?” Na kedha Angeloepa, “Ngay nanungu gamungu zilayma, ngoezu kuyku mabaygoengu.” 9Angela nabepa kuniya mulaydhin,
“Lak kuniya tidi,
ngi waza nanu zagethaw mabayg.
10Ngath bangal ngin danal poethaypu,
a nginu kaziw kazil bangal buthudh koey garsar.
11Ngidh bangal kazi gasamoene, garkaz kazi,
a ngidh bangal nuyn nel tharane Ismeyl.
Minguz kedha, Awgadhan nginu may wakay karngemingu.
12Kasa kay kedha nuy bangal senawbi garkaz kazi mina igalgoegig, ngoedhe bangal igalgoegi donki, bupaw donkil midh nanga. Nuy bangal kasa mabaygoepa matha koey dharadh yadu umepu, a thana bangal nubepa wati igalgal, a nuy bangal nungu buwayngu koerawayg, nungu kusayg niparuy.”
13Eyga na nabepa wakay thamoemaynu muynu yapu poeybaydhin kedha, “Ina ngath mina Awgadh imanu a, a ngay um mayginga? Ngay bangal midh, ngay bangal mabaygoepa umepu a?” Kalanu na mulaydhin kedha, “Nuy Awgadh mina Awgadh, nuydh purkan yawayipa.” 14Thana kedha zoenguz nan may kedha thoeraypu, “Purkan Yawayay Mabaygaw Ngukiw May, nuy Ngaru Igililnga.”
Eyga Kuniya Tidaydhin
15Kalanu na Eyga kuniya tidaydhin nadh Angeloepa karngemidhin, a nadh garkaz kazi madhin Abramalpa. Nuydh nuyn nel tharadhin Ismeyl. 16Senawbi thonara Abraman wathal mura 86.