Awgadhan Abram Thuradhin Nungu Geth Zagethoepa Aymoeypa
121Wara thonara nuy Awgadh Abramalpa mulaydhin kedha,
“Sena bangal ngidh nginu thathiw kupar moeram wanane, a nginu wara buway mabaygal.
Ngath bangal ngibepa yakamoene
mina kapu boeradhar,
2a ngath bangal nginu kaziw kazil koeyma aymoeyne,
kurusipa bangal thana wara koey buway aymidhe.
Ngath ngibepa woenab poeybane
a nginu nel kadaypa manine.
Ngi bangal ngaw woenaboenu kaday siparu
mabaygoepa mura ibupuydhaypa.
3Ngibiya ngaya nanga asimoeyne
mina zoepa aymoeypa.
Wa, ngath bangal lak thana ibupuydhepu
mina zoepa aymoeypa.
A ngin bangal ngaya nanga
wati bag thoeyaypu
wa, ngath bangal thana
lak wati bag idimpu.
Ngath bangal mura lagal woenabal palepu
kasa nginu yabugudiya.”
4Abraman nanga 75 wathoelayg aymoeydhin, nuydh mab kuykaymoedhin Aranoengu adhapa, Awgadh midh na mulaydhin nubepa. Lotha nubiya kalmel asidhin. 5Wa, itha kedha mabaygal mab kuykaymaydhin, Abrama, a nungu ipi Sera, a nungu tukuypaw kazi Lotha, a mura setha midh zagethaw mabaygal a koethil zapul nuydh sethabi lagoenu kusumoedhin, Aranoengu, kurusipa thana gasamoedhin lag nel Kanana. 6Thana koeyma goeygilnga toedipu, kurusipa thana mangemidhin koey puy kuykunu, Sekamoenu. Sethabi thonara Kananalgal matha memayipu si sethabi goegathiya, a senabi puy ngalaga nanga poegaypu thanamun adhapa thoemayzinga nel Muraw puy.
7Wa, senawbi lagoenu nanga Awgadh yakamaydhin Abramalpa a kedha mulaydhin nubepa, “In nubi lag ngath bangal poeybane nginu kaziw kazipa.” Kalanu Abrama kulaw olta aymoeydhin Awgadhoepa, si senawbi doegamoenu.
8Senawbi kaliya nanga thana sizi lak memayidhin zaya doegampa padal maypa. Thana pothowakul thoeydhamoeydhin ukasar goegathoenu dhadhal. Bethel kuki doegamoenu a Ay sager doegamoenu, Abrama lak wara kulaw olta moeydhadhin si, thanamulpa Awgadhoepa thawmoeypa. 9Kalanu thana sizi kasa wardoegampa, wardoegampa memayipu mura thonara, kurusipa thana Kananaw zaya doegam gasamoedhin.
Abrama a nungu Mabaygal Aykupithupa Memayidhin
10Senabi thonara Kanana aygi asidhin mina ipidhadh gegeyadh. Abrama aypa lumay zayapa kuniya miyaydhin Aykupithupa. Nuy kasa thawpay thonarpa si meparu. 11Thana kay wagel kay Aykupithupa yabay idimpa Abram kulay mulaydhin nungu ipipa kedha, “Ngi mina thiyaygi yoepkaz, 12Aykupithulgan kay nanga ngin imaypa thana kay kedha memayipa, ngi ngaw ipi, a thana kay ngoena uma mathamoene; thanamulpa ngibepa uma mathamoeypa lawnga. 13Ngi gar kay thanamulpa kedha muli, ngi ngaw babath. Thana bangal nanga gasamoene kedha, ngi ngaw babath, thanamulpa ngayapa mathamaypa lawnga, thana bangal ngoena balbayginga danalpoethaypu, kuyk ngi thiyaygi yoepkaz.”
Thana Aykupithulgan Imadhin Kedha, na Mina Kapu Yoepkaz Sera
14Thana nanga Aykupithunu mangemidhin Aykupithulgan imadhin kedha, na mina kapu yoepkaz. 15Thanamun mopa kuyku getha doegam zagethaw mabaygan imadhin, a mopakuykupa mulemidhin, kalanu nan Serana yoelpadhin mopakuyku mabaygaw lagoepa (Thana ngulaygal thanamun mopakuyk nel tharadhin Pero.)
16Nuydh nanga Pero Serana imadhin, nuydh Abramalpa poeybaydhin itha kedha zapul, mamuyl, nanil, kawal, donkil, a kamelal, a zagethaw mabaygal dhuray. 17Awgadhan nanga imadhin kedha Pero Serana madhin, nubepa gegeyadh, kalanu nuydh wati kikir wayadhin Perolpa a mura nungu mabaygoepa.
18Kalanu Pero Abraman thuradhin, yapupoeybaydhin kedha, “Ngidh mingu ngayapa kedha aymangu. Ngi mingu ngayapa kulay mulayginga kedha, Sera nginu ipi, 19ngi mipa ngayapa kedha mulaydhin kedha, na nginu babath ngath kedha zoenguz nan ngayapa ipi madhin. Mar ina nginu ipi a adhapa kay ladhu!” 20Nuy nungu zagethaw mabaygoepa mulaydhin Pero kedha, “Adhapa mariw koezi ngalpan lagoengu a nungu ipi a setha mura nungu mabaygal a thanamun zapul.” Thana nungu zagethaw mabaygan aymoedhin Pero thanamulpa midh nanga mulaydhin.,